Man medvetslös, hjälm på golvet bredvid.

Elolycksfallsrapporter

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas. Statistik över elolyckor redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Tecknad symbol av en statistikrapport.

Ladda ner elolycksfallsrapporten för 2022

Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år. Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med året innan.

Ladda ner rapporten Elolyckor 2022

 • Inrapportering av elolyckor: Hur, vad och av vem?

  Elsäkerhetsverket får kännedom om inträffade elolyckor genom

  • anmälningar till Försäkringskassan avseende elolycksfall som inneburit skada och som drabbat en arbetstagare. Denna statistik sammanställs hos Arbetsmiljöverket och levereras anonymiserat till Elsäkerhetsverket.
  • anmälningar till Elsäkerhetsverket via myndighetens webbplats eller via telefon.
  • anmälningar och rapporter från innehavare av en nätkoncession.
  • anmälningar och rapporter från innehavare av en starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg. (Enligt elsäkerhetsförordning (2017:218) 5§)
  • mediebevakning.

  Statistiskt underlag

  Från och med 2023 hämtar Elsäkerhetsverket in statistikunderlag från Försäkringskassan. Det ger ett bättre statistiskt underlag för sammanställningen, som omfattar fler olyckor gällande skador på grund av el. Elsäkerhetsverket effektiviserar dessutom arbetet genom denna förändring av informationsinsamling, då myndigheten själv inte behöver bedöma eller samla in kompletterande information till de olika skadetillfällena. Detta kommer att ha viss inverkan på den årliga elolycksfallsrapporten. Exempelvis så omfattar Försäkringskassans statistik inte tillbud. Kategorier och klassificering skiljer sig dessutom något. Det gör att antalet elolyckor skiljer sig åt från tidigare statistik, men vid en jämförelse ger statistiken från Försäkringskassan ändå samma trender. För att kunna se trender och få jämförbar statistik med tidigare år, har Elsäkerhetsverket tagit in statistik från Försäkringskassan från ett antal år bakåt i tiden.

 • Senast granskad: 2023-08-28