Våra samarbeten

Elsäkerhetsverket har en mängd olika samarbeten, såväl med andra myndigheter som med olika intresseorganisationer.

Internationellt samarbete

Elsäkerhetsverket deltar via SEK Svensk Elstandard i arbetet på global nivå med standardisering inom IEC (International Electrotechnical Committee). På europeisk nivå arbetar verket för standardisering via SEK i CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Insatserna görs både med egen personal och med upphandlade externa experter. Beroende på betydelsen av standardisering för produkter eller anläggningar anpassar verket sin nivå på deltagandet.

EU-samarbete

Elsäkerhetsverket deltar i arbetet med översyn av LVD (Low Voltage Directive) och EMC Working Party (Arbetsgruppen för elektromagnetisk kompatibilitet) samt ATEX-committee (ATmosphere EXplosive). Syftet med samarbetet i grupperna är att diskutera ändringar av direktiv (riktlinjer) och övriga generella policyfrågor i anslutning till direktiven. I arbetsgrupperna deltar representanter från EU-kommissionen, ansvariga myndigheter i medlemsstaterna, industrin och europeiska standardiseringsorgan.

Nordiskt samarbete

Nordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor - NSS. Elsäkerhetsverket deltar i NSS tillsammans med representanter från elsäkerhetsmyndigheter i Danmark, Finland (Tukes och Ålands Landskapsregering), Färöarna, Grönland, Island och Norge.

NSS mål är att identifiera angelägna gemensamma nordiska frågor inom elområdet. Syftet är att initiera åtgärder som kan förebygga elbränder, elolyckor och andra skador som kan uppkomma av farliga elprodukter. Syftet är även att förekomma fel i hantering av elektrisk utrustning, farliga elinstallationer eller annat fel vid användning av elkraft.

För att uppnå dessa mål bedrivs följande aktiviteter: etablering och uppföljning av de arbetsgrupper som arbetar med särskilda elsäkerhetsfrågor, harmonisering av regelverk, normer och internationella krav koordinering och efterlevnad av internationella krav, ömsesidigt erfarenhetsutbyte och information om· pågående projekt inom marknadskontroll, tillsyn, regelverksarbete, olyckor, statistik, standardisering, informationsaktiviteter, etc.

Elektriska Nämnden (EN)

Nämnden startades 1925 på initiativ av försäkringsbolagen i syfte är att minska skadekostnaderna från elrelaterade bränder. Elsäkerhetsverkets generaldirektör är ordförande i EN. Nämndens uppgift är att se till att vissa försäkringsobjekt/anläggningar blir revisionsbesiktigade. Det finns idag cirka 200 besiktningsingenjörer som är auktoriserade av EN. I sitt arbete följer besiktningsingenjörerna ENs instruktioner, anvisningar och checklistor. Svenska Brandskyddsföreningen administrerar Elektriska Nämndens verksamhet.

DinSäkerhet.se

DinSäkerhet.se är en webbplats som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bakom organisationen DinSäkerhet.se finns 23 svenska myndigheter och organisationer som arbetar för att öka den enskilda människans förmåga att agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och störningar i viktiga infrastruktursystem. DinSäkerhet.se är till för alla som vill veta mer om hur de kan skydda sig och sin omgivning mot olyckor, men också hur man kan agera när de väl inträffar. Webbplatsen är också till för de som ska informera vidare till andra om samma frågor.

SEK Svensk Elstandard

Förutom medverkan i de tekniska kommittéerna inom SEK, motsvarande internationella och europeiska kommittéer/arbetsgrupper deltar verket i SEK Svensk Elstandards styrelse, elektrotekniska råd och certifieringsrådet.