Två personer diskuterar diagram på en skärm.

Korta fakta om Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverket arbetar vi för hög elsäkerhet och för att elektriska produkter inte ska störa varandra, så kallad EMC. På denna sida kan du ta del av vårt arbete i form av korta fakta och siffror.

För att nå vår vision om trygg och störningsfri el, arbetar vi bland annat med tillsyn och kontroll av elanläggningar, elinstallationsföretag och elektriska produkter. Vi utfärdar föreskrifter, handlägger auktorisationsansökningar och ansvarar för registreringen av elföretag. Vi hjälper också till vid utredningar av elolyckor och elbränder, och svarar på frågor från medborgarna. 

LÄS MER: Vad Elsäkerhetsverket arbetar med

Siffror och fakta 2022

Standardisering och normgivning

Elsäkerhetsverket har deltagit i standardiserings-arbetet inom 15 tekniska kommittéer och under året har 117 nya eller reviderade standarder fastställts.
Under 2022 trädde nya starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2022:1-3) i kraft.

Tillsyn av elanläggningar och elinstallationsföretag

Varje år tillsynar våra elinspektörer en rad elanläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer runt om i Sverige. Under 2022 avslutades 307 tillsynsärenden. 219 av dessa var tillsyn av elinstallationsföretag. Totalt 82 ärenden ledde till föreläggande och vite. 

Elsäkerhetsverket har under 2022 bedrivit tematiskt tillsynsarbete inom följande teman:

 • Anläggningsinnehavare och entreprenörer
 • Oregistrerade företag som utför elinstallationer
 • Oregistrerade företag som installerar solcellsanläggningar

Andra fokusområden har varit:

 • Nya starkströmsföreskrifter och informationsaktiviteter kring dessa
 • Tillsyn av elinstallationsföretag för att se hur företagen använder sina egenkontrollprogram i verksamheten, få dem att åtgärda brister samt höja kunskapen om egenkontrollprogram.
 • En strategi för myndighetens arbete med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)har tagits fram.

Kontroll av elektriska produkter

I vårt uppdrag ingår att kontrollera att elprodukter som finns på marknaden är säkra att använda. Efterlevs inte reglerna kan vi utfärda försäljningsförbud. Under 2022 kontrollerade vi 478 produkter. Totalt 323 produkter har slutat säljas eller stoppats vid import till följd av marknadskontrollen.

Projekt under året har bland annat innefattat LED-lysrör, laddboxar, lågprishandel, luftkonditionering och spabad.

Auktorisationshandläggning

Det krävs en auktorisation för att få arbeta som elinstallatör. Elsäkerhetsverket handlägger ansökningar om auktorisation. Under 2022 inkom 1 150 sådana ansökningar och av dessa beviljades 1 000 stycken. Vid årsskiftet 2022/2023 fanns 46 200 auktoriserade elinstallatörer varav 270 är kvinnor.

Företagsregistrering

Alla elinstallationsföretag som utför arbete på annan anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. I slutet av 2022 fanns 14 768 aktiva elföretag i vårt företagsregister. 

Utredning av elolyckor

Under 2022 har 271 elolycksfall bland elyrkespersoner kommit myndigheten till kännedom. Ingen elyrkesperson omkom under 2022 till följd av en elolycka.

Frågor från medborgarna

Under 2022 kom besvarades 2 150 skriftliga frågor från medborgarna. 

Kommunikation

 • Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev har vid utgången av 2022 17 900 prenumeranter.
 • Kopplasäkert.se har 137 400 besök och drygt 4 miljoner har exponerats för digitala kampanjer
 • Kolla elföretaget har cirka 15 500 sökningar varje månad
 • 74 500 publikationer har laddats ned
 • Myndigheten arbetar med LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
 • Webbplatsen har haft cirka 857 300 unika besökare
 • Spridning via medierna med cirka 268 miljoner potentiella läsare
 • Olika digitala seminarier har också anordnats under 2022.
Senast granskad: 2023-08-23