Hand fyller i ett pappersformulär med bläckpenna.

Tillsyn av elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverket är den myndighet som kontrollerar att elinstallationsföretagen följer de regler som gäller. Detta sker genom tillsyn.

Elsäkerhetsverkets tillsyn är i huvudsak framåtblickande, det vill säga den ska bidra till att eventuella brister upptäcks och korrigeras. Om ett elinstallationsföretag inte följer de gällande reglerna, till exempel genom att inte vara registrerade i Elsäkerhetsverket företagsregister eller genom att inte ha ett egenkontrollprogram - och inte heller åtgärdar detta - kan Elsäkerhetsverket förbjuda företaget att utföra elinstallationer.

Elsäkerhetsverket arbetar även förebyggande genom att ta fram föreskrifter och ge information och annat stöd till företagen. Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor.

När startas ett tillsynsärende?

Ett tillsynsärende är antingen planerat eller indikationsstyrt. Indikationsstyrd tillsyn betyder att Elsäkerhetsverket öppnar ett tillsynsärende eftersom det finns en indikation på att det finns brister. Någon kan till exempel ha skickat in en anmälan om brister till oss.

LÄS MER: Anmäl ett elinstallationsföretag

Den planerade tillsynen är sådan tillsyn som görs förebyggande utan att någon särskild händelse har påkallat den. Alla tillsynsärenden omfattas av förvaltningslagen och oavsett om ett ärende är indikationsstyrt eller inte inleds alltid ärendet med att vi kontaktar företaget ifråga och påbörjar utredningen. När utredningen är klar fattas ett beslut.

Vad händer vid tillsyn?

När Elsäkerhetsverket gör en tillsyn hos ett elinstallationsföretag undersöker vi hur företaget hanterar de krav som elsäkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter ställer på dem. Vid tillsynen har Elsäkerhetsverket rätt att få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för utredningen.

Elinstallationsföretagets egenkontrollprogram är ett exempel på dokumentation som Elsäkerhetsverket kan vilja ha tillgång till. Ett egenkontrollprogram ska finnas i företaget och kunna visas upp utan dröjsmål. Saknas ett egenkontrollprogram kan Elsäkerhetsverket, om bristen inte åtgärdas, förbjuda företaget att utföra elinstallationer.

Skillnad mellan elinstallatör och företag

Det är viktigt att skilja på tillsyn av elinstallationsföretag och tillsyn av elinstallatör. Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt, kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka elinstallatörens auktorisation. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Kom ihåg att det alltid är elinstallationsföretagets ansvar att se till att elinstallationsarbete utförs av rätt personer med rätt kompetens och på rätt sätt.

Mer information om tillsyn

Mer information om tillsyn finns i avsnitt 11 i Elsäkerhetsverket handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen. Handboken finns att ladda hem eller beställa via länken nedan.

Senast granskad: 2017-07-10