En person som bläddrar i en hög med papper.

Aktuella upphandlingar

Elsäkerhetsverkets avtal och pågående upphandlingar finns i myndighetens upphandlingsverktyg e-Avrop. Upphandlingar över tröskelvärdet annonseras även i EU:s officiella databas TED.

Vid avrop på befintliga ramavtal kontaktar Elsäkerhetsverket de aktuella ramavtalsleverantörerna direkt. Avropsunderlaget publiceras i regel inte på denna sida.

Till Elsäkerhetsverkets upphandlingsverktyg e-Avrop

Aktuella upphandlingar

Förvaltning av ärendehanteringssystem

Elsäkerhetsverket upphandlar förvaltning och utveckling av vår befintliga Platinalösning och därtill knutna moduler och tjänster. Leverantören ska tillhandahålla såväl support och felavhjälpning som hjälp med konfiguration, anpassningar och uppdateringar av systemet. Elsäkerhetsverket har köpt mjukvaran i ett särskilt avtal med produktleverantören Formpipe AB, för att få rättigheter till systemet och tillgång till nya versioner.

Läs annons och lämna anbud

Behandling av personuppgifter

När ni lämnar ett anbud till Elsäkerhetsverket behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig och i förekommande fall om dina anställda. Den lagliga grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Behandling av personuppgifter i samband med upphandling

Kontakt

Daniel Vilhelmsson

Jurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 66
E-post: daniel.vilhelmsson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-02-28