Små gröna plantor i krukor.

Elsäkerhetsverkets miljöarbete

Elsäkerhetsverket har som myndighet en skyldighet att driva ett miljöarbete som ständigt ska utvecklas och förbättras, för att bidra till att komma närmare Sveriges miljömål. Miljöarbetet ska varje år dokumenteras, följas upp, redovisas, revideras och förbättras.

Hur ser Elsäkerhetsverkets miljöarbete ut?

Miljöutredning, policy och handlingsplan

Elsäkerhetsverket har tagit fram en miljöutredning som ligger till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning. Utredningen kartlägger den direkta och indirekta miljöpåverkan som myndighetens verksamhet ger upphov till. Miljöpåverkan värderas också för att identifiera var verksamhetens mest betydande miljöpåverkan finns. 

Vi har också en miljöpolicy, som beskriver myndighetens inriktning och ambition i miljöarbetet. I den står att vi ska sträva efter en långsiktig hållbar utveckling för att värna om kommande generationers fortsatta tillgång till viktiga naturresurser. Elsäkerhetsverket ska också, i samarbete med intressenter och leverantörer, alltid väga in miljöhänsyn såväl i verkets tjänster som vid upphandling av de resurser myndigheten behöver för att tillgodose den dagliga verksamheten.

För att kunna arbeta i riktning mot målen i vår miljöpolicy, har vi en handlingsplan, där de konkreta målen för miljöarbetet i organisationen är specificerade.

Elsäkerhetsverkets miljöpolicy

 • Elsäkerhetsverket ska inom sitt miljöarbete utgå från gällande miljölagstiftning, och sträva efter en långsiktig hållbar utveckling för att värna om kommande generationers fortsatta tillgång till viktiga naturresurser.
 • Elsäkerhetsverket ska alltid i samarbete med intressenter och leverantörer väga in miljöhänsyn såväl i verkets tjänster som vid upphandling av de resurser verket behöver för att tillgodose sin dagliga verksamhet.
 • Myndighetens ledning och chefer har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet bedrivs enligt plan, utvecklas och utvärderas kontinuerligt. Varje enskild medarbetare ska bidra till att nå de mål som har beslutats för myndigheten.
 • Myndigheten ska beakta och konsekvensbeskriva de miljömässiga aspekterna i samband med föreskriftsarbete.

Våra miljömål

Elsäkerhetsverkets medarbetare ska:

 • vara kunniga i miljöfrågor och ta ansvar för myndighetens miljöarbete.
 • sträva efter att begränsa utsläpp av klimatpåverkande gaser genom att inte öka koldioxidutsläppen (Miljöaspekt resor i arbetet)
 • sträva efter att minska avfall och bidra till ett ökat kretsloppssamhälle.
 • sträva efter att andelen miljövänliga produkter (varor och tjänster) används.
 • sträva efter att trenden för elförbrukningen över tid ska minska.
 • beakta miljömässiga aspekter vid regelarbete.
 • beakta miljömässiga aspekteter vid upphandling/anbud.
Senast granskad: 2024-05-28