Närbild på yrkesman med ipad på arbetsplats.

Arbetsgivarens ansvar för elsäkerheten

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för de människor som arbetar i och omkring din organisation. Elsäkerhet är en av de risker som ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, och därmed också för elsäkerheten, på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som behövs för att arbetstagare inte ska utsättas för olycksfall eller ohälsa. Det innefattar också att hantera situationer som kan leda till att elektriska risker uppstår.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Elsäkerhetsrisker och andra risker ska hanteras i det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar i korthet om att arbetsgivaren undersöker arbetsmiljön, bedömer riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärdar det som behöver åtgärdas och även följer upp att åtgärderna får önskad effekt. Genom den här metoden kan man som arbetsgivare tidigt upptäcka risker och undvika olyckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är med andra ord avgörande för att arbete kan bedrivas på ett elsäkert sätt.

Mer information och tips för arbetsgivare finns i handboken Arbete vid risk för elektrisk fara - så skapar du goda förutsättningar för ett säkert arbete.

Att arbeta med säkerhetskultur

Säkerhetskulturen är inte bara regelefterlevnad. Det är också de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda på en arbetsplats har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de skapar kulturen tillsammans med medarbetarna. Genom att ge säkerhetsfrågor tyngd i det vardagliga arbetet kan man bygga en positiv attityd till säkerhet, och göra det till norm att undvika genvägar och slarv som leder till olyckor.

Arbetsgivaren behöver skapa en kultur där beslutade riktlinjer och rutiner respekteras. Arbetstagare är, i sin tur, skyldiga att följa dessa. Att inom ett arbetslag eller på en arbetsplats hjälpas åt att observera och samtala om vilken kultur som finns på arbetsplatsen, är en styrka. Om alla hjälps åt att följa rutiner, reflektera kring misstag och våga lära sig av dem ökar chanserna för att skapa en positiv säkerhetskultur.

Checklista för arbetsgivare

Här har vi sammanställt ett antal konkreta frågor du som arbetsgivare behöver kunna besvara innan ett arbete där det kan finnas elektriska faror påbörjas. 

  • Har du säkerställt att den som ska utföra arbetet har tillräcklig kunskap för det aktuella arbetet? Detta med avseende på såväl anläggningens status, typ av elektrisk utrustning och egen utbildningsnivå för uppdraget.
  • Har du säkerställt att den som utför arbetet har fått ta del av relevant dokumentation om anläggningen eller den elektriska utrustningen?
  • Har du säkerställt att det utförts en elsäkerhetsplanering inför arbetet?
  • Finns det tydliga säkerhetsanvisningar för hur arbetet ska genomföras?
  • Föreligger det några språkliga problem med att inhämta tillräcklig kunskap om anläggningen?
  • Har du säkerställt att kommunikationen mellan den/de som utför arbetet och den som har utsetts att svara för arbetets säkerhet fungerar väl?
  • Har du säkerställt att det finns tydliga rutiner för frånkoppling, som också innebär att anläggningen förblir frånkopplad?
  • Har du säkerställt att det finns tydliga rutiner kring spänningsprovning inför att ett arbete ska påbörjas?
  • Har du säkerställt att det finns rutiner som innebär att den som utför arbetet inte kan komma i kontakt med angränsande spänningssatta anläggningsdelar? Det kan till exempel vara ställverk vid sidan om eller utrustning inom närområdet som kommer att vara spänningssatt under arbetet.

De svar som du får när du ställer dessa frågor ska tas på stort allvar. Verkar allt klart, tydligt och förberett? I så fall finns det en bra grund för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

 Symbol för elektricitet.

Anmäl alltid arbetsskador

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla alla personskador eller dödsfall som inträffar på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas. Du som arbetsgivare bedömer om tillbudet eller skadan är så allvarlig att den behöver anmälas. Är du osäker på om händelsen är tillräckligt allvarlig är det bättre att anmäla än att inte göra det. Anmälan ska göras utan dröjsmål, helst samma dag.

Senast granskad: 2022-11-23