Hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (2022:1)

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda ersatte från och med den 1 december 2022 föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1. Nedan hittar du en övergripande genomgång av förändringar och nyheter i de nya föreskrifterna.

Föreskriften ELSÄK-FS 2022:1 reglerar hur starkströmsanläggningar ska vara utförda och innehåller både grundläggande regler för alla typer av starkströmsanläggningar samt detaljregler som träffar specifika typer av starkströmsanläggningar. I första hand påverkas de som utför starkströmsanläggningar av dessa föreskrifter, men även innehavare av starkströmsanläggningar berörs indirekt.

Nyheter och förändringar

 • Ambitionsnivån har varit att ha så få begränsande tekniska bestämmelser som möjligt men att behålla sådan reglering som bedöms nödvändig för vi ska ha starkströmsanläggningar med en betryggande säkerhetsnivå.

  • I de nya föreskrifterna förtydligas att föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar som avses i 3 § elsäkerhetslagen.
  • De tidigare undantagen tas därmed bort.
  • De nya föreskrifterna renodlas till att gälla för utförande av starkströmsanläggningar.
   (Bestämmelser om skyltning av kontaktledningar återfinns i stället i ELSÄK-FS 2022:2)
  • Nya ord under rubriken "Definitioner och förkortningar":
   • driftbyggnad
   • elsäkerhetsförordningen
   • elsäkerhetslagen
   • ELSÄK-FS 2022:3
   • hängkabel
   • hängspiralkabel
   • område för sjötrafik
   • PE-ledare
   • PEL-ledare
   • PEM-ledare
   • spänningssatt del (tidigare spänningsförande del)
  • Utförandet ska fortsatt vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.
  • Regeln kompletteras med ett förtydligande om att anläggningens utförande helt eller delvis får avvika från svensk standard under förutsättning att utförandet av anläggningen uppnår motsvarande säkerhet.
  • Hela kapitlet är centralt, inte minst i myndighetens tillsynsarbete, då det uttrycker grundläggande säkerhetskrav för starkströmsanläggningar.

  • Kapitlet innehåller bestämmelser om vilka risker som måste hanteras i alla typer av starkströmsanläggningar.

  • Två nya regler läggs till:

   • Att innehavaren ska utfärda instruktioner och anvisningar till den som arbetar vid anläggningen om anläggningens utförande och avsedda användning kräver det.

   • En hänvisning för arbetsgivaren till Arbetsmiljöverkets regelverk om instruktioner och anvisningar när det gäller arbetsmiljöregler.

  • Ingen förändring i sak är gjord i kapitlet, men vissa redaktionella ändringar är gjorda för att förbättra läsbarheten.
  • Bestämmelsen i nu gällande 4 kap. 1 § ELSÄK-FS 2008:1, om skyddsmetoden isolerad miljö, upphävs och istället ska god elsäkerhetsteknisk praxis tillämpas. Att bestämmelsen stryks innebär inte någon lättnad av kraven. SS 436 40 00 utg. 3 hanterar de särskilda omständigheterna kring skyddsmetoden isolerad miljö samt när och hur den får tillämpas.
  • Bestämmelsen i nu gällande 4 kap. 4 § ELSÄK-FS 2008:1, om jordfelsbrytare i vissa miljöer, upphävs och istället ska god elsäkerhetsteknisk praxis tillämpas. Detta innebär att de krav på jordfelsbrytare som finns i svensk standard som huvudregel ska tillämpas. Möjlighet till frånsteg från svensk standard regleras i 2 kap. 2 §.
   • Att tänka på för elinstallationsföretaget: 3 kap. 8 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:3 ställer krav på att elinstallationsföretaget (genom egenkontrollprogrammet) ska ha rutiner för att klargöra vilka förutsättningar som ska gälla för elinstallationsarbetet. Vid planeringen av hur ett elinstallationsarbete ska utföras, behöver företaget göra en avvägning mellan olika säkerhetsintressen. Detta kan innebära att även vissa uttag som inte är avsedda för allmänbruk behöver ha ett tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare.
   • Att tänka på för innehavaren av starkströmsanläggningen: Om befintliga lokaler ändras eller specifika apparater flyttas så att ett uttag som tidigare inte varit avsett för allmänbruk nu blir det, behöver anläggningen anpassas så att uttaget förses med sådan jordfelsbrytare som krävs för uttag för allmänbruk.
  • I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts i den nya föreskriften för att förbättra läsbarheten.
  • I kapitel 5 har en del redaktionella förändringar gjorts, till exempel har bestämmelser som idag finns i tabellform omformulerats till föreskriftstext.
   • Till exempel har nuvarande tabell 1 strukits och omformulerats, på grund av att värden för tillåten beröringsspänning i nu gällande föreskrifter inte överensstämmer med svensk standard.
  • Bestämmelser om frånkopplingstider samlas i en paragraf för bättre läsbarhet och överblick.
  • Endast maximala frånkopplingstider finns nu kvar i de nya föreskrifterna. I övrigt ska de krav som framgår av svensk standard tillämpas, i enlighet med regleringen i 2 kap. 1 §. För starkströmsanläggningar som tas i bruk efter den 1 december 2022 gäller att utförandet ska uppfylla kraven i den nya författningen ELSÄK-FS 2022:1.
  • Begreppet "icke direktjordat system" har ersatts med "högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar understigande 500 A".
  • Begreppet "direktjordat system" har ersatts med "högspänningsanläggning med jordslutningsströmmar överstigande 500 A". Tyngdpunkten i bedömningen ligger på den särskilda faran och risken för fjärrpåverkan i system med jordslutningsströmmar överstigande 500 A. 
  • Ett allmänt råd kring markpotentialer införs i de nya föreskrifterna och samordnas med luftledningsstandardens värden.
  • Metod för kontroll av beröringsspänningar och markpotentialer följer nu svensk standard.
  • Vissa redaktionella ändringar har gjorts i kapitel 6:
   • 6 kap. 5 § delas upp i tre paragrafer, nya 4-5-6 §§.
   • 6 kap. 9 § om samråd mellan järnvägens innehavare och Elsäkerhetsverket har justerats. Elsäkerhetsverkets uppfattning är att samråd för varje enskild korsning är omständligt och att det går att bibehålla en god säkerhetsnivå utan att varje enskild korsning omfattas av ett specifikt samrådsförfarande. Den nya regeln öppnar upp för att järnvägens huvudman och Elsäkerhetsverket kan upprätta ett generellt kravdokument om förläggningshöjd vid korsning mellan kontaktledning och luftledning.
   • Tabellhänvisningar har uppdaterats.
  • I arbetet med kapitel 6 har myndigheten utvärderat möjligheten med en generell hänvisning till standard för avstånd och höjder till luftledning - vilket skulle få konsekvensen att hela kapitel 6 strukits från föreskrifterna. Elsäkerhetsverket har dock gjort bedömningen att tillämpning av standard inte ger en likvärdig säkerhet och kraven finns därför kvar i ELSÄK-FS 2022:1.
  • Reglerna i ELSÄK-FS 2008:1 om varselmärkning av vissa kontaktledningsanläggningar flyttas till föreskrifterna om skyltning ELSÄK-FS 2022:2.
  • Regler för elvägar har lagts till och bestämmelser om kompletterande skyddsåtgärder för kontaktledning för järnväg där man inte kan uppfylla avståndskraven till annan infrastruktur har lagts till.
  • I övrigt så är det i huvudsak redaktionella förändringar såsom språkliga förändringar och paragrafnumrering.

 • Vem påverkas och hur?

  • Alla elinstallationsföretag berörs av reglerna i de nya föreskrifterna.
  • Enligt kraven i 2 kap. 2 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete ELSÄK-FS 2017:3, ska ett elinstallationsarbete utföras så att den del av starkströmsanläggningen som arbetet omfattar uppfyller utförandekraven.
  • Elinstallationsföretagets egenkontrollprogram ska, enligt krav i 3 kap. 8 § ELSÄK-FS 2017:3, innehålla en beskrivning av vilka rutiner eller vilken systematik som tillämpas för att kunna bestämma förutsättningarna för arbetet, till exempel anläggningskännedom och/eller bedömning av vilka krav som gäller för utförandet.
  • Beroende på om uppdraget gäller nyinstallation, underhåll, ombyggnad eller ändrad användning gäller olika krav, exempelvis äldre eller nu gällande föreskrifter.
  • För starkströmsanläggningar som tas i bruk efter den 1 december 2022 gäller att utförandet ska uppfylla kraven i den nya författningen ELSÄK-FS 2022:1.
  • Alla som är innehavare av en starkströmsanläggning som tas i bruk efter den 1 december 2022 påverkas indirekt av reglerna i ELSÄK-FS 2022:1.
  • I sak är det inga förändringar för innehavare av elektriska starkströmsanläggningar. Det är elinstallationsföretaget som utför elinstallationsarbetet i starkströmsanläggningen som ska se till att den del av starkströmsanläggningen som arbetet omfattar uppfyller relevanta utförandekrav.
  • Det är alltid innehavaren som är ansvarig för att en starkströmsanläggning ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Därför är det viktigt att alltid ta referenser och kontrollera så att elinstallationsföretaget som anlitas för att utföra elinstallationsarbetet har erforderlig kompetens och är registrerat hos Elsäkerhetsverket för den verksamhetstyp som elinstallationsarbetet avser. Kontroll av registreringen görs enkelt i e-tjänsten Kolla elföretaget.

 • Frågor och svar gällande ELSÄK-FS 2022:1

  • Vi håller på att starta upp en privat förskola i en före detta kontorslokal. Där det tidigare stått skrivare och kopiator kommer vi nu ha verksamhet för barnen. Hur ska vi tänka när det gäller de befintliga uttagen? Kan vi använda dem som de är?

   Då era lokaler kommer att få en annan typ av användning än tidigare behöver ni genomföra en planering och avgöra vilka bestämmelser som ska tillämpas för anläggningen. Om det finns uttag som idag inte uppfyller de krav som gäller för uttag för allmänbruk så behöver anläggningen justeras så att uttagen uppfyller säkerhetskraven som gäller för dessa uttag.

   I elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1 finns krav i 4 kapitel 1 § på petskydd eller annat sätt för att begränsa risken för barnolycksfall.

   I standarden elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4 avsnitt 411.3.3 finns krav på jordfelsbrytare för uttag med högsta märkström 32 A som används av ordinära personer och avsedda för allmänbruk. Standarden ges ut av SEK - Svensk Elstandard som svarar på frågor om denna.

   Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1

   SEK svensk elstandards webbplats

  • I gamla kapitel 5 ELSÄK-FS 2008:1 fanns ”tabell 1” som vi tyckte var bra. Den finns inte kvar i nya ELSÄK-FS 2022:1. Varför är den borttagen?

   Värden för tillåten beröringsspänning i tabell 1 i ELSÄK-FS 2008:1 överensstämmer inte med de värden för tillåten beröringsspänning som framgår av SS-EN50522-1 beträffande utsatta delar i driftrum och där människor ofta vistas. Därför uttrycks krav på sådana anläggningar nu istället i föreskriftstext medan övriga värden för tillåten beröringsspänning framgår av svensk standard genom kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis i 2 kap. 1 §.

   Detsamma gäller även för frånkopplingstider för högspänning som tidigare har funnits i olika regler i femte kapitlet. Dessa bestämmelser har nu koncentrerats till en paragraf för bättre läsbarhet och överblick över vilka regler som gäller för frånkopplingstider för alla typer av högspänningsanläggningar. 

  • För starkströmsanläggningar som tas i bruk efter den 1 december 2022 gäller att utförandet ska uppfylla kraven i den nya författningen ELSÄK-FS 2022:1. Detta innebär att bostädernas starkströmsanläggningar behöver uppfylla kraven i de nya föreskrifterna. Det bör dock inte vara något problem eftersom inga detaljregler som påverkar utförande av en starkströmsanläggning i bostäder har ändrats. 

  • Starkströmsanläggningar som har tagits i bruk innan den 1 december 2022 får vara utförda enligt äldre bestämmelser. Detta under förutsättning att användningen av anläggningen eller förutsättningarna på något annat sätt inte har ändrats på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten.

   Om du bygger en ny anläggning, alternativt bygger om eller bygger ut en befintlig anläggning, och denna anläggning kommer att tas i bruk efter den 30 november 2022 ska de nya reglerna tillämpas. Det finns dock vissa undantag som rör kravet på skyddsjord och jordfelsbrytare. Dessa undantag finner du i övergångsbestämmelserna till ELSÄK-FS 2022:1.

   Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1

  Tecknad symbol med frågetecken i pratbubbla.

  Har du frågor om de nya föreskrifterna?

  De nya föreskrifterna påverkar olika aktörer på olika sätt. Om du har några funderingar kring de nya bestämmelserna är du välkommen att ställa dina frågor till oss och få ett skriftligt svar. Använd vårt frågeformulär och märk frågan med "Nya starkströmsföreskrifter" när du väljer ämne.

  Ställ en fråga till oss

  Senast granskad: 2022-04-28