Ett paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Regler för dig som innehavare

En av grundpelarna i regelverket kring elsäkerhet är att det är du som innehavare som ansvarar för att elanläggningen och elektrisk utrustning som är ansluten till anläggningen är säker och inte kan orsaka skada på människor, husdjur, byggnader och saker.

Du som innehar en elanläggning ska, enligt de lagar och regler som finns, se till att:

 • fortlöpande kontrollera och underhålla din elanläggning så att den förblir säker över tid.
 • fel och brister åtgärdas och att skadade och slitna delar repareras eller byts ut.
 • anläggningen hålls i ett sådant skick att den uppfyller de krav som finns och är säker att använda.
 • anläggningen används på ett säkert sätt och på det sätt som den är utförd för och anpassad till.
 • anläggningen anpassas om förhållandena förändras, till exempel om du börjar använda din elanläggning på ett nytt sätt.
 • arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

Du som innehar elektrisk utrustning som är ansluten till anläggningen ska se till att:

 • det fortlöpande kontrolleras att utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada
 • att utrustningen underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten.

Samma regler gäller alla

Dessa regler gäller oavsett vem som är innehavare. När en fysisk person är anläggningsinnehavare, till exempel genom att äga sin egen bostad, gäller alltså samma regler som för en juridisk person, exempelvis ett företag. Den stora skillnaden är att det i det första fallet är individen själv som ansvarar för att kraven på säkerhet uppfylls.

Om du har en äldre elanläggning

Om du har ett gammalt hus, med en äldre elanläggning, får den vara utförd enligt de regler som gällde när anläggningen togs i bruk. Detta under förutsättning att anläggningen är i gott skick och att förhållandena inte har förändras på ett sätt som gör anläggningen farlig att använda, till exempel genom att du börjar använda din elanläggning på ett nytt sätt.

Om du bygger om eller utvidgar en gammal elanläggning ska ombyggnaden eller utvidgningen följa de nya kraven. Detsamma gäller om elanläggningens användning eller den omgivande miljön påverkas på ett sätt som har väsentlig betydelse på elsäkerheten. Då ska de nya reglerna följas.

Tänk också på att din elanläggning behöver underhållas eftersom kablar, uttag och annat åldras och utsätts för slitage. Om du anlitar ett elinstallationsföretag i samband med utbyggnation eller renovering kan det vara klokt att låta företaget utföra en besiktning av hela din elanläggning. Då vet du i vilket skick din anläggning är i och vilka renoveringsåtgärder som behöver utföras. Det kan spara både liv och pengar då åldrande elanläggningar kan innebära risk för strömgenomgång och brand.

Om du vill fördjupa dig

Innehavaransvaret finns reglerat i elsäkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter:

 • Elsäkerhetslagen (länk till Sveriges Riksdags webbplats)
 • Elsäkerhetsförordningen (länk till Sveriges Riksdags webbplats)
 • ELSÄK-FS 2022:1 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
 • ELSÄK-FS 2022:2 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar
 • ELSÄK-FS 2022:3 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

I vår publikation Handbok för innehavare av elanläggningar beskriver vi också hur du tillämpar reglerna för att ta ditt ansvar för elanläggningens säkerhet.

Senast granskad: 2022-12-01