Hand med en växt och symboler omkring för grön el.

Hållbarhet

Hållbarhet skapas när man tar hänsyn till miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och delarna samspelar.

Vi vill i den mån det är möjligt samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och använder sig av miljövänliga metoder och produkter men hållbarhet innebär mer än så.

Klimatets påverkan på elsäkerhet

Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en handlingsplan för att skydda liv och hälsa genom att anpassa elsäkerheten till ett förändrat klimat. Denna plan riktar sig till privatpersoner, anläggningsägare och andra berörda parter, och innehåller information om vad de behöver veta och göra.

Säker el i ett förändrat klimat

Mijöarbete på Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har som myndighet en skyldighet att driva ett miljöarbete som ständigt ska utvecklas och förbättras, för att bidra till att komma närmare Sveriges miljömål. Miljöarbetet ska varje år dokumenteras, följas upp, redovisas, revideras och förbättras.

Elsäkerhetsverkets miljöarbete

Senast granskad: 2024-04-08