En man skyfflar vatten med en sopborste på en översvämmad balkong.

Förhindra skador vid översvämning och ras

Elanläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen i din bostad kan skadas av ras, skred, översvämning eller åska. Detta medför att du och dina nära kan riskera att skadas genom elchock eller brand. Här beskriver vi vad du som innehavare till en elanläggning behöver tänka på i samband med en översvämning eller ras samt hur du kan förebygga skador.

Klimatförändringarna i Sverige bidrar till en ökad risk för översvämningar, ras och skred. Även frekvensen och intensiteten i åskovädren förväntas öka. Detta kan bidra till skador på din elanläggning och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen, som i värsta fall kan utgöra livsfara för de som kommer nära.

LÄS MER: Om klimatanpassad elsäkerhet

Vad behöver jag göra vid en översvämning eller ras?

Om din bostad drabbas av översvämning eller ras måste du som innehavare av anläggningen agera så att de som befinner sig i eller i närheten av bostaden skyddas mot den elektriska faran.

  1. För att så långt som möjligt undvika risk för olyckor bör du vid hög risk för översvämning eller ras bryta strömmen i förebyggande syfte. 
  2. Om översvämningen redan är ett faktum bör du koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara. Gå aldrig i vatten som kan vara strömförande! 
  3. Utrym, informera och spärra av bostaden om du inte är säker på att du lyckats bryta strömmen. Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande även om du lyckats koppla ifrån din anläggning. 
  4. Kontakta ditt elnätsföretag för bortkoppling av inkommande serviskabel. 
  5. Innan anläggningen åter kopplas till, var noga med att säkerställa att anläggningen är kontrollerad av ett elinstallationsföretag. Elprodukter som utsatts för vatten och som inte är anpassade för detta, behöver vanligtvis kasseras.

Vad kan jag göra för att förebygga skador?

Som bostadsägare bör du ta reda på om din bostad ligger i riskområden för översvämningar, ras och skred och vid behov anpassa elanläggningen till det förändrade klimatet så att den förblir säker.

I första hand bör du placera din elanläggning så att den inte riskerar att utsättas för översvämning. Detta är särskilt viktigt när det gäller elcentralen, då det kan uppstå en farlig situation om denna hamnar under vatten och du inte kan bryta strömmen utan att riskera ditt eget liv.

Det går också att förbättra elsäkerheten genom att välja material med högre kapslingsklass (vattentålighet). Ett bra sätt att höja säkerheten är också att komplettera sin elanläggning med jordfelsbrytare där det saknas. För att jordfelsbrytaren ska fungera den dag den behövs är det också viktigt att motionera den enligt tillverkarens anvisningar. 

För att ta reda på om din anläggning ligger i riskområden finns karteringar med information om översvämnings- och rasrisker på en gemensam hemsida för SGU, SIG, SMHI, MSB och Lantmäteriet, se länk längst ner på sidan. Många kommuner har tagit fram karteringar gällande skyfall och vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning i samband med dessa, kontakta din kommun för att ta del av dessa underlag. 

Ditt ansvar som bostadsinnehavare

Som ägare/innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att anläggningen är säker enligt 6 § Elsäkerhetslagen 2016:732: 

"Skyldigheter i fråga om elektriska anläggningar 

6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

  1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
  2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada."

En anläggning som inte är byggd för att vara i vatten ger inte heller betryggande säkerhet och behöver därför kopplas bort om den hamnar i vatten. Anläggningen behöver också kopplas bort om den  skadas i samband med ras eller annan händelse. 

Senast granskad: 2024-07-16