Arkitektritningar på bord med lyftkranar i bakgrunden

Fysisk planering och nybyggnation

Vid fysisk planering och nybyggnation är det viktigt att förebygga klimatrelaterade elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket har tagit fram en åtgärdsstege som kan var till hjälp i sådant arbete.

Steg 1

Kontrollera om området där nybyggnation planeras är ett förväntat riskområde för översvämning, ras, skred och erosion. 

För att ta reda på om din anläggning ligger i riskområden finns karteringar med information om översvämnings- och rasrisker på en webbplats från SGU, SGI, SMHI, MSB och Lantmäteriet, se länk längst ner på sidan. Många kommuner har också tagit fram karteringar om  vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning i samband med skyfall. Kontakta din kommun för att ta del av dessa underlag.

Steg 2

Förebygg i första hand genom att placera byggnader med elektriska anläggningar på mark med låg risk.

Steg 3

Placera vid behov de mest kritiska delarna i de elektriska anläggningarna upphöjt, till exempel nätstationer på konstruerad kulle, kabelskåp på ben eller elcentraler i byggnader på högre våningsplan är normalt. Undvik placering i källare. Som kritisk utrustning räknas elnätsanläggningar, elcentraler, ställverk och annan typ av kopplingsutrustning.

Vid byggnation av elnät med tillhörande stationer bör dessa alltid placeras så att översvämnings- och rasrisk minimeras. Detta är inte minst viktigt då deras ofta lättillgänglig placering i samhället lätt gör dem till en elsäkerhetsrisk om de är skadade.

Tillgängligheten av elektricitet är viktig för människors liv och hälsa. Ur den aspekten är det kritiskt att elnäten är robust byggda och inte är sårbara för klimatförändringarna.

Steg 4

Slutligen kan anläggningen anpassas genom att välja materiel med högre vattentålighetsklass (IP-klassning) eller genom att komplettera med extra skyddsfunktioner för att säkerställa automatisk brytning. Detta kan bland annat göras genom vattennivåsensorer som kopplas till styrningen av brytare i anläggningen. 

Kabelskåp i riskområden bör ha förstärkta frånskiljningsskydd eller anpassas på annat sätt genom till exempel upphöjning.

Regler om anpassning till omgivande miljön vid nybyggnation

Av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK FS 2022:1, framgår att:

3 kap. 5 § En starkströmsanläggnings utförande ska vara anpassat till den omgivande miljön amt den verksamhet som bedrivs i anslutning till anläggningen.

2 kap.1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra bedömningsgrunder.

Senast granskad: 2023-09-04