Domarklubba med uppslagen bok i bakgrunden.

Lagar och regler för vägbelysning

För vägbelysningsanläggningar gäller samma regelverk som för övriga starkströmsanläggningar.

Elsäkerhetslagen (2016:732)

I elsäkerhetslagen finns följande paragrafer som du bör vara särskilt uppmärksam på:

"Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att
1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. (6 §)"

Utförande, ändring eller reparation av en vägbelysningsanläggning är elinstallationsarbete och ska utföras av elinstallatör eller någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram (enligt 27 §).

Elsäkerhetslag 2016:732, på riksdagens webbplats

Föreskrifter

Elsäkerhetsverket har gett ut tre föreskrifter med mer detaljerade regler.

Utförande av belysningsanläggning

Utförandet ska ske enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1, med ändringar.
ELSÄK-FS 2008:1

Det vanligaste, och enklaste, sättet att uppfylla föreskriften är att använda svensk standard. Här avses i första hand SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – utförande av elinstallationer för lågspänning, som även kallas "elinstallationsreglerna".

Underhåll av belysningsanläggning

Läs mer i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1 om säkerhetsåtgärder vid underhållsarbete. Där anges bland annat att det ska finnas en elsäkerhetsplanering för varje arbete där det finns en elektrisk fara. Svensk standard eller andra elsäkerhetsanvisningar kan användas.
ELSÄK-FS 2006:1

Arbetet anses utfört enligt föreskriften när aktuell utgåva av Svensk standard SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar används.

Kontroll av belysningsanläggning

Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:3, med ändringar, för tydligare anvisningar om hur en starkströmsanläggning ska kontrolleras för att ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el.
ELSÄK-FS 2008:3