Containrar i olika färger staplade på varandra.

Importör

Som importör har du viktiga och tydligt definierade ansvarsuppgifter. Först och främst ska du se till att tillverkaren har fullgjort vissa grundläggande krav och att produkten är gjord för marknaden ifråga. Du har därmed en central roll för att säkerställa att de importerade produkterna uppfyller kraven.

Som importör anser EU-lagstiftning den person eller organisation som importerar en produkt från ett land utanför EU/EES till Sverige. Importören sätter då produkten på den gemensamma marknaden. Den som köper produkter från ett annat EU/EES-land är distributör, inte importör.

Krav som du ska uppfylla innan du tillhandahåller produkter

Som importör har du ett särskilt ansvar att kontrollera att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter och att produkterna uppfyller relevanta krav. Du får inte tillhandahålla produkter som du har anledning att tro är bristfälliga eller farliga.

Du ska göra särskilda kontroller av att tillverkarens fullgjort sina skyldigheter, detta innebär att du till exempel ska kontrollera att produkten är korrekt märkt. Elektriska produkter ska vara märkta med CE-märket och identifieringsmärkning. Enligt gällande krav ska även elektriska produkter vara märkta med tillverkarens namn och adress. Det ska även finnas märkning med importörens namn och adress på produkten. Du som importör ska även se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på svenska.

EU-försäkran

Som importör ska du kontrollera att tillverkaren har upprättat och skrivit under EU-försäkran om överensstämmelse. Innan en produkt släpps ut på marknaden måste tillverkaren upprätta en EU-försäkran där tillverkaren tar ansvar för produkten och intygar att den överensstämmer med de krav som är angivna i försäkran. Som importör ska du se till att en EU-försäkran för den specifika produkten finns tillgänglig i 10 år efter att produkten har släppts på marknaden. Du ska därför se till att du kan få tillgång till en kopia av denna.

Du ska arbeta förebyggande och samarbeta med andra

Som importör har du en mycket viktig roll i det skadeförebyggande arbetet. Det är du som har släppt ut produkten på marknaden. Om du vid kontroll av produkterna hittar brister, eller indikationer på brister, måste du vidta åtgärder och kontakta tillverkaren. Precis som tillverkaren kan du bli skyldig att utföra slumpvis provning av produkter som redan har släppts ut på marknaden.

Krav som du ska uppfylla i ditt skadeförebyggande arbete

Du ska se till att det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och ha rutiner för hur du utreder tecken på brister vid klagomål och reklamationer. Som importör ska du vid behov göra återkallelser och vidta andra åtgärder som krävs, samarbeta och anmäla upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

Eftersom du är importör ska du utöver ovanstående bedriva ett särskilt skadeförebyggande arbete genom att utföra slumpvis provning. Du ska granska och vid behov föra ett register över inkomna klagomål gällande produkter som inte överensstämmer med kraven. Du ska vid behov återkalla produkter samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

Senast granskad: 2020-01-28