Två personer i blå kläder och hjälm arbetar med elektrisk utrustning.

Praktisk erfarenhet

För att få en auktorisation ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Hur lång tid och i vilken omfattning du behöver ha jobbat med el skiljer sig åt beroende på vilken auktorisationstyp du söker. Var noga med att ta reda på vilka krav som ställs för din ansökan.

Elinstallationsarbete

För att kunna uppfylla kravet på praktisk erfarenhet måste du ha arbetat med elinstallationsarbete. Vad som är elinstallationsarbete anges i 4 § Elsäkerhetslagen. Arbetet räknas som elinstallationsarbete när du

  • utför en elektrisk starkströmsanläggning
  • ändrar en elektrisk starkströmsanläggning
  • reparerar en elektrisk starkströmsanläggning
  • fast ansluter en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning
  • kopplar loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

Elinstallationsarbete omfattar alltså allt arbete på en starkströmsanläggning från elproduktion fram till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning.

Praktisk erfarenhet före 1 juli 2017

Om du gjorde din praktiska erfarenhet före 1 juli 2017 ska elinstallationsarbetet ha utförts under överinseende av en elinstallatör. I regel ska du och elinstallatören ha varit anställda i samma företag. Det är också elinstallatören som haft överinseende över ditt arbete som ska intyga din praktiska erfarenhet när du ansöker om auktorisation. Använd blanketten som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Om du och den överinseende elinstallatören inte var anställda i samma företag måste en undantagsregel enligt tidigare gällande föreskrifter ha tillämpats. Detta innebär att omfattningen av arbetet och överinseendet ska finnas dokumenterat och bifogas med blanketten där praktisk erfarenhet intygats.

Intyg om praktisk erfarenhet genomförd före 1 juli 2017 (pdf, 0,7 MB)

Praktisk erfarenhet efter 1 juli 2017

För att du ska kunna tillgodoräkna dig praktisk erfarenhet efter 1 juli 2017 måste elinstallationsarbetet ha utförts inom ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Att så har skett ska intygas av någon som har rätt att företräda företaget. Använd blanketten som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Observera att det är de arbeten som du faktiskt har arbetat inom som ska intygas, inte vad företaget i stort får lov att göra.

Intyg om praktisk erfarenhet genomförd efter 1 juli 2017 (pdf, 0,7 MB)

Annat arbete med el

Det är inte bara elinstallationsarbete som får tillgodoräknas som praktisk erfarenhet. Du får också delvis (upp till halva tiden av den tid som krävs) tillgodoräkna dig annat arbete med el. Observera att annat arbete med el måste omfattas av något av de kunskapsområden som framgår i bilaga 1, 2 eller 3 i föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:4. Exempel på sådana arbeten kan vara konstruktion, dimensionering, felsökning eller kontroll av hög- eller lågspänningsanläggningar eller utrustning som ansluts till sådana.

Om du vill tillgodoräkna dig annat arbete med el ska den tiden intygas på en särskild blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Intyg om praktisk erfarenhet - annat arbete med el (pdf, 0,7 MB)

Praktisk erfarenhet från ett annat EES land eller Schweiz

Om din utbildning är genomförd i Sverige kan din praktiska erfarenhet vara utförd i antingen i Sverige eller i något annat EES-land eller i Schweiz. Om din utbildning däremot är genomförd i ett annat land behöver minst hälften av din praktiska erfarenhet vara utförd i Sverige. Resterande tid får lov att vara utförd i något annat EES-land eller i Schweiz. Sådan praktisk erfarenhet ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Intyg om praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 0,7 MB)

Auktorisationstyper

Vilka krav som ställs på praktisk erfarenhet för respektive auktorisationstyp regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation ELSÄK-FS 2017:4.

 

Senast granskad: 2020-12-07