Hand håller i ett förstoringsglas för att förstora ett paragraftecken.

Vad innebär de nya starkströmsföreskrifterna?

Elsäkerhetsverket har beslutat om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 december 2022 och här har ni möjlighet att ta del av det nya regelverket och göra de anpassningar som behövs i er verksamhet.

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Starkströmsföreskrifterna på engelska

Nu finns de nya starkströmsföreskrifterna, som ersätter ELSÄK-FS 2008:1-3, även översatta till engelska.

De nya föreskrifterna i korthet

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

  Föreskrifterna reglerar hur starkströmsanläggningar ska vara utförda och innehåller dels grundläggande regler för alla typer av starkströmsanläggningar och dels detaljregler som träffar specifika typer av starkströmsanläggningar.

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar

  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyltning vid starkströmsanläggningar i syfte att varna eller ge information om hur den som vistas vid anläggningen ska förhålla sig med hänsyn till risk för personskada eller sakskada på grund av el.

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Föreskrifterna omfattar även elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning.

 • Elsäkerhetsverket har ändrat i de nu gällande föreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1-3) vid ett antal tillfällen, men har inte gjort någon större revision av föreskrifterna sedan de trädde i kraft 2008. Dessutom bygger ELSÄK-FS 2008:1-3 i sin tur på ramföreskrifterna som beslutades redan 2004. Vissa regler har därför blivit omoderna eller annars obehövliga. Den tekniska och språkliga utvecklingen i branschen har också skapat ett behov av översyn av föreskrifternas innehåll.

  Syftet med de nya föreskrifterna (ELSÄK FS 2022:1-3) är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler. Språkbruket har därför moderniserats och hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats. Reglerna har också anpassats till den utveckling som skett i samhället och myndigheten har även haft avsikten att så långt det är möjligt framtidssäkra föreskrifterna.

 • Processen för att ta fram nya föreskrifter inleds alltid med en analys av om det finns behov av nya eller ändrade regler. I detta fall genomfördes en förstudie under 2020 som sedan låg till grund för regelarbetet under 2021. Redan i förstudiefasen har myndigheten bjudit in och samverkat med en extern referensgrupp. Den externa referensgruppen har bestått av representanter från branschorganisationer för företag som utför elinstallationer, stora anläggningsinnehavare (som både beställer och utför arbete nära el), arbetstagarorganisationer, företag som tillhandahåller utbildningar och/eller konsulttjänster på området, andra myndigheter samt standardiseringsorgan. Denna referensgrupp har sedan på olika sätt deltagit under utformningen av reglerna.

  Det har också genomförts en konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter har sedan remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen och andra som påverkas av de nya föreskrifterna. Myndigheten har sedan bedömt de förslag på ändringar som inkommit och färdigställt det slutliga innehållet. Slutligen har generaldirektören fattat beslut om föreskrifterna. I direkt anslutning till detta har föreskrifterna tryckts och publicerats på webbplatsen i god tid innan de träder ikraft.


 • Vem påverkas av de nya föreskrifterna?

   • Elinstallationsföretag, elinstallatörer och andra elyrkespersoner.
   • Innehavare av starkströmsanläggningar.
   • Innehavare av kontaktledningsanläggningar för järnväg, spårväg, tunnelbana och elväg.
   • Utbildare/skolor för elinstallatörer och elyrkespersoner.
   • Andra aktörer såsom Installatörsföretagen IN, Elektrikerförbundet, Energiföretagen, Brandskyddsföreningen/Elektriska nämnden, Standard Solutions Group SSG, SEK Svensk elstandard, konsulter med flera.

   • Elinstallationsföretag, elinstallatörer och andra elyrkespersoner.
   • Innehavare av starkströmsanläggningar för produktion eller överföring av el.
   • Innehavare av kontaktledningsanläggningar för järnväg, spårväg, tunnelbana och elväg.
   • Andra aktörer såsom Installatörsföretagen, Elektrikerförbundet, Energiföretagen, Standard Solutions Group SSG, Trafikverket, SEK Svensk elstandard, konsulter med flera.

   • Innehavare av alla typer av starkströmsanläggningar
   • Innehavare av elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning.
   • Elinstallationsföretag, elinstallatörer och andra elyrkespersoner.
   • Utbildare/skolor för elinstallatörer och elyrkespersoner.
   • Andra aktörer såsom Installatörsföretagen IN, Elektrikerförbundet, Energiföretagen, Brandskyddsföreningen/Elektriska nämnden, Standard Solutions Group SSG, konsulter med flera.


  Läs mer om de nya föreskrifterna och de förändringar som är gjorda

  Tecknad symbol på verktygslåda för elektriker.

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

  Läs mer om de nya föreskrifterna ELSÄK- FS 2022:1 och vilka förändringar de för med sig.

  Tecknad symbol av varningsskylt med blixt.

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar

  Läs mer om de nya föreskrifterna ELSÄK- FS 2022:2 och vilka förändringar de för med sig.

  Tecknad symbol av en checklista.

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

  Läs mer om de nya föreskrifterna ELSÄK- FS 2022:3 och vilka förändringar de för med sig.

   

  Tecknad symbol med frågetecken i pratbubbla.

  Har du frågor om de nya föreskrifterna?

  De nya föreskrifterna påverkar olika aktörer på olika sätt. Om du har några funderingar kring de nya bestämmelserna är du välkommen att ställa dina frågor till oss och få ett skriftligt svar. Använd vårt frågeformulär och märk frågan med "Nya starkströmsföreskrifter" när du väljer ämne.

  Ställ en fråga till oss

  Tecknad symbol på vägskyltar som pekar åt varsitt håll.

  Vägledning för fortlöpande kontroll

  För att skapa ökad förståelse kring hur man tar fram och utformar rutiner för fortlöpande kontroll har Elsäkerhetsverket tagit fram en vägledning som ett stöd i arbetet. Vägledningen riktar sig till dig som är innehavare av en elanläggning.

  Vägledning för fortlöpande kontroll

  Senast granskad: 2022-12-01