Planritning över elektriska installationer.

Dokumentation och märkning

För att ett elinstallationsföretag ska kunna utföra arbete i din elanläggning behöver de information om hur anläggningen är uppbyggd, vilken omfattning den har, hur gammal den är och så vidare.

Som anläggningsinnehavare är du skyldig att förse elinstallationsföretaget med denna typ av information. Hur omfattande informationen behöver vara beror på hur komplex din anläggning är och vilka komponenter den har. Ett exempel på information som du ofta behöver lämna är gruppförteckningen till elcentralen.

Kartläggning av elanläggningen

Ibland kan det vara svårt att få fram den dokumentation om anläggningen som behövs för att elinstallationsföretaget ska kunna göra sitt jobb. Då behöver du göra en kartläggning av din elanläggning. En sådan kartläggning kan elinstallationsföretaget i regel hjälpa dig med.

Syftet med kartläggningen är att ta fram underlag som gör det möjligt för dig och elinstallationsföretaget att bedöma hur de tänkta ändringarna ska kunna utföras på bästa sätt. Den ger också underlag för en bedömning av vilka regler som ska gälla för det aktuella elinstallationsarbetet, eftersom regelkraven kan variera för olika typer av anläggningar och beroende på hur gammal elanläggningen är.

När arbetet är klart

När elinstallationsarbetet är klart är det viktigt att elinstallationsföretaget överlämnar dokumentation och underlag över de arbeten som utförts till dig. Dokumentationen är ett ”kvitto” på att elinstallationsarbetet uppfyller gällande regler och att installationen överensstämmer med det du beställt.

Att förse elanläggningen med uppdaterad dokumentation och märkning ingår i elinstallationsföretagets uppdrag. De ska också kontrollera anläggningen innan den tas i bruk. Se till att det i avtalet som du tecknat med elinstallationsföretaget står tydligt beskrivet vilken slags dokumentation de ska lämna över när arbetet är klart.

LÄS MER: Jämför anbud och skriv avtal

Senast granskad: 2022-11-23