Rättsakter inom EU

Genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen deltar Sverige i EU:s lagstiftningsarbete tillsammans med övriga medlemsstater. Inom EU finns det regler som gäller för medlemsstaterna.

En del EU-regler är förordningar, som gäller direkt i alla medlemsländer för myndigheter, företag och medborgare. Förordningar har samma verkan som lagar och gäller i medlemsstaterna precis som de är skrivna. Andra bestämmelser som riktar sig mot medlemsstaterna och som innehåller bindande bestämmelser är EU-direktiv. Till skillnad mot förordningar är det bara resultatet av direktiven och när de måste vara införlivade som är bindande.

Tjänster och yrkeskvalifikationer

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Direktivet 2005/36/EG är ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden.

Elektrisk materiel

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet.

Leksaker

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet.

Radioutrustning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och upphävande av direktiv 1999/5/EG.

Allmän produktsäkerhet

Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.

Varor som är lagligen saluförda i annat EU-land

Från den 19 april 2020 gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008.

EU:s marknadskontrollförordning

Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Genom den nya förordningen upphävs bestämmelserna om marknadskontroll i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. Bestämmelserna om ackreditering (kapitel II) och CE-märkning (kapitel IV) i förordning EG nr 765/2008 kommer fortsatt att gälla.

Andra webbplatser

Länkar till EU:s webbsidor för direktivtext, guider och harmoniserade standarder. Observera att du via länkarna nedan kommer till webbsidor på engelska.

Senast granskad: 2022-05-07