Fasadbelysning på sommarstuga.

Kontrollera elanläggningen i ditt fritidshus

Om du har en sommarstuga eller kanske en stuga i fjällen, gör du bäst i att se över stugans elanläggning vid säsongens första besök. Elsäkerheten kan ha försämrats om anläggningen har stått oanvänd en längre tid.

Kontrollera stugans elanläggning genom att gå igenom punkterna nedan. Anteckna vad som behöver åtgärdas. Du kan med fördel även använda vår checklista för kontroll av elanläggningar i bostäder (se länk nedan), men här kommer även några specifika tips för just fritidshus.

Checklista för kontroll av fritidshus

  • Om ditt fritidshus har en jordfelsbrytare behöver du kontrollera att den fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag.
  • Kontrollera även att säkringarna i elcentralen (proppskåpet) är ordentligt fastskruvade. Det bör du göra när elen är avstängd, till exempel i samband med att du testar jordfelsbrytaren.
  • Se över fritidshusets elektriska produkter och kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst. De ska inte heller ha missfärgningar eller synliga skador, som exempelvis sprickor. Finns det missfärgningar eller skador på elledningarna i huset ska du kontakta ett elinstallationsföretag för att byta ut dem.
  • Var uppmärksam när du slår på äldre kylskåp och frysar. Kompressorn i dessa kan ha startproblem och det kan uppstå elektriska ljusbågar eller gnistor. Finns det damm och smuts bakom kylskåpet kan det antändas och leda till brand. Dammsug därför utrymmet bakom kyl och frys regelbundet.
  • Var uppmärksam på spår efter råttor och möss. Gnagarangrepp på elkablar utgör en brandfara och är inte alltid synliga, exempelvis om ledningarna finns inne i väggar, tak och golv. Rådgör med ett elinstallationsföretag om eventuella åtgärder.
  • Har du en nyinköpt elbil? Låt ett elinstallationsföretag gå igenom elanläggningen i ditt fritidshus innan du laddar bilen där. Detta för att säkerställa att laddningen inte utgör risk för brand eller elchock.

Äldre fritidshus

Även om uttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är inte anpassade till dagens användning av elektriska produkter, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av ett äldre fritidshus även omfatta elanläggningen.

Senast granskad: 2022-11-23