Elinspektör undersöker elcentral

Tillsyn av elanläggningar

Genom tillsyn ser vi till att elanläggningar i Sverige uppfyller de krav som utformats för att garantera en viss säkerhetsnivå.

En elektrisk anläggning kan exempelvis vara en elcentral, en elledning eller ett vägguttag. Tillsynen vänder sig till innehavaren av anläggningen. Enligt elsäkerhetslagen (2016:732)ska innehavaren se till att elanläggningen är säker och inte orsakar personskador eller sakskador.

Genom tillsyn identifierar vi om det finns brister i innehavarens hantering av elanläggningen. Det kan handla om en säkerhetsbrist i själva anläggningen eller att innehavarens sätt att arbeta med anläggningen inte är korrekt.

Elsäkerhetsverket genomför också tillsyn av auktoriserade elinstallatörer och elinstallationsföretag med egenkontrollprogram, för att säkerhetsställa att de lever upp till reglerna i elsäkerhetslagen.

Så går tillsynen till

Tillsynen av en elektrisk anläggning kan gå till på två sätt:

  1. Kontroll av dokumentation. Via skriftlig kommunikation skapa vi oss en uppfattning om hur innehavaren sköter sin elanläggning.
  2. Fysiska inspektioner. Vi besöker anläggningen i fråga och tillsammans med innehavaren går vi igenom hur rutinerna för den fortlöpande kontrollen ser ut. I inspektionen ingår även en fysisk kontroll av anläggningen i syfte att se om rutinerna överensstämmer med anläggningens fysiska status .

Det finns tre slags tillsyn:

  1. Återkommande tillsyn - en planlagd tillsyn av speciella objekt som utförs med vissa intervaller.
  2. Projektbaserad tillsyn - en planlagd tillsyn av speciella tillsynsobjekt eller som grundas på speciella frågeställningar där tillsynen utförs i projektform.
  3. Indikationsstyrd tillsyn - en tillsyn som inte är planlagd utan påkallad av händelser som till exempel elolycksfall och elbränder.

Vad omfattar tillsynen?

Elsäkerhetsverkets tillsyn omfattar enbart elsäkerhet som ryms inom elsäkerhetslagstiftningen. Ofta finns det delegationsordningar mellan anläggningsinnehavaren och den som i praktiken utför fortlöpande kontroll. Delegationsordningen är en civilrättslig handling mellan två parter och ingår inte i Elsäkerhetsverkets tillsyn. Elsäkerhetsverkets tillsyn omfattar inte heller arbetsmiljöfrågor som ryms inom arbetsmiljölagstiftningen, arbets- eller straffrättsliga frågor eller frågor som rör arbetsgivarens så kallade principalansvar.

Vad händer om vi upptäcker brister?

Om vi upptäcker brister har vi ett ansvar att meddela innehavaren så att denne kan åtgärda dem. Om elanläggningen är i så dåligt skick att det finns risk för omedelbar personskada har vi rätt att stänga av anläggningen till dess att bristerna åtgärdats. Om det finns misstanke om brott görs en polisanmälan.

Senast granskad: 2022-12-01