Behöver armeringen i husplattan skyddsutjämnas?

ELANLÄGGNINGAR

Vi ska bygga bostadshus med platta på mark. Behöver armeringen i plattan skyddsutjämnas?

Alla installationer ska vara utförda enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 vilket de anses vara om man följer svensk standard. Standarden som normalt följs heter SS 436 40 00, "Elinstallationsreglerna".

Enligt SS 436 40 00, utgåva 3, avsnitt 411.3.1.2 så kan armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och samtidigt är en främmande ledande del, behöva anslutas till fastighetens huvudjordningsskena. Observera att båda förutsättningarna ska vara uppfyllda, det räcker alltså inte att armeringen bara är berörbar, eller att den bara är en främmande ledande del.

En främmande ledande del definieras i standarden som en "elektriskt ledande del som inte ingår i elinstallationen och som kan anta en potential, i allmänhet jordpotential".

Sedan kan det vara bra i vissa fall att funktionsutjämna armeringen, om man till exempel har en verksamhet som är känslig för EMC-störningar och behöver ett bra jordplan. Men det är inget krav ur elsäkerhetssynpunkt.

För ytterligare förklaringar och djupare förståelse rekommenderas SEK Handbok 413 – Skyddsutjämning i byggnader. Frågor om standarder och handböcker besvaras av SEK Svensk elstandard.

Tecknad symbol på verktygslåda för elektriker.

Nya regler om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

Den 1 december 2022 ersätts de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:1 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (2022:1).

Senast granskad: 2022-05-27