Får man dra EKLK infällt i vägg

ELANLÄGGNINGAR

Får man dra EKLK infällt i vägg? Jag har hört att man får göra det. På väggen kommer det sedan att spikas panel.

Det finns inga detaljregler om detta i Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter. Anläggningen ska uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis enligt 2 kapitlet 1 § ELSÄK-FS 2008:1.

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

Installationsmetoden finns beskriven i svensk standard och kan därför användas under vissa omständigheter.

Du kan få vägledning i standarden SS 436 40 00, utgåva 3.

Har du frågor som rör standarder vänd dig till SEK Svensk elstandard.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1

SEK Svensk elstandards webbplats