Gammal elinstallation

ELANLÄGGNINGAR

Vid elbesiktning av några kyrkor krävde besiktningsmannen att den gamla elinstallationen som är utförd på trettiotalet byts ut för att befintliga belysningsarmaturer skall erhålla skyddsjord.

Gäller inte de föreskrifter som installationerna var utformade efter på trettiotalet?

Det är riktigt att utförandeföreskrifterna inte är retroaktiva. En befintlig anläggning skall uppfylla de föreskrifter som gällde då anläggningen togs i drift.

Dock är det viktigt att ha i beaktande att anläggningsinnehavaren fortlöpande ska kontrollera anläggningen så att den är säker. Bedöms anläggningen inte längre vara i elsäkert skick måste åtgärder vidtas.