Behöver jag installera jordfelsbrytare

ELANLÄGGNINGAR

Jag har ett gammalt hus och skall byta elcentral. I den gamla elcentralen finns ingen jordfelsbrytare. Krävs det att man installerar jordfelsbrytare? Det är blandat gammal och ny installation i huset.

Nej, det finns inga sådana krav från myndighetens sida. När det gäller äldre, befintliga anläggningar så gäller att de ska uppfylla de krav som gällde då anläggningen byggdes en gång i tiden.

Den föreskrift som ska följas heter ELSÄK-FS 2008:1. Att installera en jordfelsbrytare i en elcentral är ett elinstallationsarbete som endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1