Vad är skillnaden mellan elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift?

ALLMÄN INFORMATION

På din elräkning finns tre avgifter: elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsavgiften, 10 kronor 20 öre för lågspänning per uttagspunkt och år, 810 kronor för högspänning per uttagspunkt och år, finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Vi är således inte skattefinansierade.

Elberedskapsavgift

Elberedskapsavgiften, 39 kronor 20 öre för lågspänning per uttagspunkt och år, 2129 kronor för högspänning per uttagspunkt och år, finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200- och 400 kilovoltledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera.

Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Exempel på beredskapsåtgärder:

  • sabotage- och splitterskydd vid vitala anläggningar
  • utbildning av civilpliktiga för förstärkning av drift- och reparationsorganisationen
  • lagring av bränslen för elproduktion i krig

Nätövervakningsavgift

Nätövervakningsavgiften, 4 kronor  och 35 öre för lågspänning per uttagspunkt och år,  870 kronor för högspänning per uttagspunkt och år. Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete. För närmare information om detta hänvisar vi till deras webbplats.

Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift på riksdagens webbplats