Vad är skillnaden mellan elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift?

ALLMÄN INFORMATION

På din elräkning finns tre avgifter: elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Vi är alltså inte skattefinansierade.

Elberedskapsavgift

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Exempel på beredskapsåtgärder:

  • sabotage- och splitterskydd vid vitala anläggningar
  • utbildning av civilpliktiga för förstärkning av drift- och reparationsorganisationen
  • lagring av bränslen för elproduktion i krig

Nätövervakningsavgift

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete. För närmare information om detta hänvisar vi till deras webbplats.

Mer information om de olika avgifterna

Senast granskad: 2021-12-20