Finns det regler för vilken höjd ett vägguttag utomhus på en fasad ska sitta?

ELANLÄGGNINGAR

Finns det regler för vilken höjd ett vägguttag utomhus på en fasad ska sitta? Blir det någon skillnad om uttaget sitter på en altan?

Ja, det finns regler kring detta. Enligt krav i elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1, 4 kap. 2 § ska nätanslutna uttag i lågspänningsanläggningar antingen vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så, att risken för barnolycksfall begränsas.

När det gäller frågan om montagehöjd av uttag så är detta inte detaljreglerat i nämnda utförandeföreskrift men standardiseringens  uppfattning om  hur man ska tillämpa föreskriften (se SS 436 40 00 utgåva 4 bilaga 41A.2.6) är att risken för barnolycksfall begränsas genom att uttagen placeras minst 1,7 m över golv eller mark.

Observera att standardens höjdanvisning utgår alltså om uttaget är petskyddat.

Att uttaget endast är försett med självstängande lock innebär INTE att det är petskyddat.

Nej, det är ingen skillnad om uttaget placeras på en altan.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1

SEK svensk elstandards webbplats

Senast granskad: 2024-04-09