Anmäl brister hos elinstallationsföretag / elinstallatör

Om du upptäcker att ett elinstallationsföretag inte har registrerat sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller att ett företag eller en auktoriserad elinstallatör brister i sina rutiner, kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Det är alltid elinstallationsföretagets ansvar att se till att elinstallationsarbete utförs av rätt personer med rätt kompetens och på rätt sätt. Om det visar sig att företaget i fråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket förelägga om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster. Brister i rutiner kan till exempel handla om att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer. 

En auktoriserad elinstallatör får inte utföra elinstallationsarbeten yrkesmässigt utan att vara knuten till ett registrerat elinstallationsföretag. Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt, kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka elinstallatörens auktorisation. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Om du upptäcker brister i rutiner hos en auktoriserad elinstallatör kan du anmäla det här.

För personer utan egen auktorisation är det straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Detta faller under allmänt åtal och utreds inte av Elsäkerhetsverket utan ska istället polisanmälas.
Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete

Så här gör du

Om du upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag eller hos en auktoriserad elinstallatör bör du i första hand kontakta företaget/elinstallatören i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register bör du fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet ska du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat istället.

Om företaget eller elinstallatören är ovilliga att svara på dina frågor eller inte vidtar de åtgärder som krävs, gör du en anmälan till Elsäkerhetsverket via webbformuläret nedan. Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i formuläret. Adressen hittar du längst ner i sidfoten.

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattas beslut om ett tillsynsärende ska startas. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

Webbformulär för anmälan

Kontaktuppgifter (steg 1 av 4)

Brister (steg 2 av 4)

Hantering av personuppgifter (steg 3 av 4)

När du skickar in en anmälan till Elsäkerhetsverket kan du välja att vara anonym. Då ska du inte lämna några uppgifter som gör att det går att identifiera dig, såsom namn, telefonnummer, adress eller e-postadress.

Om du lämnar personuppgifter i din anmälan behöver Elsäkerhetsverket behandla dem. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning.

Om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Vad gör vi med dina personuppgifter?
De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att via e-post skicka en bekräftelse till dig att vi har tagit emot din anmälan samt för att Elsäkerhetsverket vid behov ska kunna kontakta dig för att få ytterligare upplysningar om ärendet. 

Din anmälan kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina rättigheter

Lämna inte känsliga personuppgifter
Tänk på att aldrig lämna känsliga personuppgifter om dig själv eller någon annan i de fritextfält som finns i anmälan. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa.

Granska och skicka (steg 4 av 4)

Vill du skicka in följande information?

Om du vill göra ändringar använder du tillbaka-knappen längst ner i formuläret.

Ditt namn: 

Din e-postadress: 

Namn på elinstallationsföretaget/elinstallatören: 

Organisationsnummer/auktorisationsnummer: 

Vilken typ av tjänster erbjuder företaget/elinstallatören?: 

Brister:

Sidansvarig: Anders Richert