Ledningar vid bangård i gult kvällsljus.

Anmälan av ibruktagande av kontaktledning

Här ska du som är innehavare av en kontaktlednings- eller kontaktskeneanläggning för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanedrift anmäla om du tänker ta en ny kontaktledning eller kontaktskena i drift.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl ibruktagande av kontaktledning

Anmäl alltid nya eller utvidgade kontaktledningar

Nya eller utvidgade kontaktledningar för järnvägsdrift ska alltid anmälas oavsett längd.

Anmäl minst 30 dagar före ibruktagande

Anmälan ska göras minst 30 dagar innan anläggningen tas i bruk. Du ska inte invänta något svar eller besked från Elsäkerhetsverket efter att du gjort din anmälan.

Undantag från anmälan

Om det gäller en befintlig kontaktledning eller kontaktskena där det endast utförts arbeten av underhållskaraktär som till exempel byte av kontaktledningstråd, kontaktskenor eller stolpar, ska ingen anmälan göras.

När det gäller kontaktledning eller kontaktskena för spårvägs- eller tunnelbanedrift ska ingen anmälan göras om den nya ledningen eller skenan understiger 300 meter i längd.

Senast granskad: 2024-01-24