Samtycke i samband med upphandling

När ni lämnar ett anbud till Elsäkerhetsverket behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig eller dina anställda. För att vi ska kunna behandla dessa personuppgifter måste ni samtycka till att vi gör det.

Vilka uppgifter hanterar vi?

Vid upphandling behandlar Elsäkerhetsverket de personuppgifter som ni lämnar i samband med ert anbud. Normalt rör det sig om namn, telefonnummer och e-post adress till er kontaktperson. I vissa fall lämnas också meritförteckningar (CV) för den personal vars kompetens ni kommer att nyttja i arbetet. Sådana meritförteckningar innehåller normalt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter utbildning, yrkeserfarenheter och andra meriter som åberopas. 

Vad gör vi med uppgifterna?

Elsäkerhetsverket kommer enbart att använda lämnade personuppgifter i samband med upphandlingsförfarandet i syfte att fatta ett korrekt tilldelningsbeslut. 

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet och omfattas därför av bestämmelser om offentlighet och sekretess samt arkivering. Ert anbud kommer att diarieföras och arkiveras enligt gällande bestämmelser. 

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen

Den registrerades rättigheter

Samtycket är giltigt tillsvidare. Ni har rätt att när som helst ta tillbaka ert samtycke. Detta görs genom att kontakta Elsäkerhetsverket. Observera dock att ett återkallande av ert samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 

Den vars personuppgifter vi behandlar har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om personen eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av sina personuppgifter.

Läs mer om era rättigheter och hur ni kontaktar oss

Samtycke

Samtycket lämnas på en separat blankett i samband med att ni skickar in upphandlingsunderlaget till oss.