Elsäkerhetsverkets remissvar

Här redovisas Elsäkerhetsverkets remissvar på de remisser som inkommit från Regeringskansliet.

Om du vill läsa remissvaret, hör av dig till oss via registrator. Hänvisa till den aktuella remissens ärendenummer.

Avsändare och ärende

 

Ärendenummer 

Utrikesdepartementet

Remiss av promemoria om ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

 

19EV6903

Infrastrukturdepartementet

Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

 

19EV3639

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Boverkets rapport om nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

 

19EV4017

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Boverkets rapport om inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

 

19EV3853

Justitiedepartementet

Remiss av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport om ändring i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

 

19EV2769

Infrastrukturdepartementet

Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) 

 

19EV1576, 19EV2969 

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport – Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03)

  18EV3512

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport – Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (Ei R2018:06)

 

18EV3561

 

Finansdepartementet

Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:0)

 

18EV1800

 

Finansdepartementet

Kommissionens förslag till nytt direktiv rörande grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

 

18EV263

 

Näringsdepartementet

Delbetänkandet "Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan", SOU 2017:106

 

18EV708

 

Miljö- och energidepartementet

Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

 

18EV1301

 

Utrikesdepartementet

Europeiska kommissionens "varupaket" KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796

 

18EV525

 

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på elmätare (2017:08)

 

17EV15521

 

 

Utrikesdepartementet

Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

 

17EV15021

 

Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser

 

17EV15865

 

Miljö- och energidepartementet

Elmarknadslag

 

17EV14326

 

Miljö- och energidepartementet

Energimärkning

 

17EV14836

 

Regeringskansliet

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

 

17EV15332

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Ny modell för elmarknaden (2017:05)

 

17EV11503

 

Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet -ansvarsfrågor och samordning

 

17EV12593

 

Socialdepartementet

Förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

 

17EV11981

 

Miljö- och energidepartementet

Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

 

17EV5506

 

Finansdepartementet

Delningsekonomi (SOU 2017:26)

 

17EV7150

 

Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (DS 2017:7)

 

17EV4184

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

 

17EV1386

 

Miljö- och energidepartementet

Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi

 

17EV1412

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el

 

17EV578

 

Miljö- och energidepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

17EV3538

 

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder – en sammanhållande politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

 

17EV911

 

Näringsdepartementet

Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel

 

17EV655

 

Utbildningsdepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken m.m.

 

17EV1789