• Skriv ut

Elsäkerhetsverkets remissvar

Här redovisas Elsäkerhetsverkets remissvar på de remisser som inkommit från Regeringskansliet.

Om du vill  läsa remissvaret klickar du på den aktuella remissens diarienummer.
Dokumentet öppnas i pdf-format.

Avsändare/ Ärende

Remissvar

Finansdepartementet

Delningsekonomi (SOU 2017:26)

17EV7150(pdf) 
2017-06-21

Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (DS. 2017:7)

17EV4184 (pdf)

2017-05-04

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

17EV1386 (pdf)

2017-04-20

Miljö- och energidepartementet

Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi.

17EV1412 (pdf)

2017-04-19

Miljö- och energidepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

17EV3538 (pdf)

2017-03-27

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder – en sammanhållande politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1.

17EV911 (pdf)

2017-03-20

Näringsdepartementet

Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel

17EV655 (pdf)

2017-02-23

Utbildningsdepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken m.m.

17EV1789 (pdf)

2017-02-23

Miljö- och energidepartementet

Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel ER 2016:16 och förslag till heltäckande solelstatistik ER 2016:16

16EV3627 (pdf)

2016-01-13

Justitiedepartementet

Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22)

16EV3043 (pdf)

2016-11-21

Finansdepartementet

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

16EV2496 (pdf)

2016-09-23

Miljö- och energidepartementet

Förbud för ftalater i elektronik

16EV2483 (pdf)

2016-09-05

Näringsdepartementet

Genomförande av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

16EV2456 (pdf)

2016-09-05

Socialdepartementet

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemorian Genomförande av tobakproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

16EV1187 (pdf) 

2016-04-27

 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? (Ei R2016:03)

16EV941 (pdf)

2016-04-27

 

Miljö- och energidepartementet

Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

16EV358 (pdf)2016-03-03

Utbildningsdepartementet

Välja yrke (SOU 2015:97)

15EV3982 (pdf) 2016-03-03

 

Miljö- och energidepartementet

Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

15EV4028 (pdf) 2016-02-03

Näringsdepartementet

Genomförande av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

15EV3861 (pdf) 2016-02-03

Justitiedepartementet

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

15EV1985 (pdf)

2015-11-18

Miljö- och energidepartementet

Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) 

15EV3229(pdf)

2015-11-18 

Justitiedepartementet

Informations- och cybersäkerhet i staten (SOU 2015:23) 

15EV3703 (pdf)

2015-11-18

Näringsdepartementet

Genomförande av radioutrustningsdirektivet

15EV2230 (pdf)

2015-10-09

Näringsdepartementet

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

15EV2171 (pdf)

2015-10-09

Miljö- och energidepartementet

Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier

15EV2008 (pdf)

2015-08-12

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09)

15EV1825 (pdf)

2015-08-12

Miljö- och energidepartementet

Förslag till genomförande av det omarbetade EMC-direktivet

15EV1423 (pdf)

2015-08-12

Justitiedepartementet

Myndigheten för samhällskydd och beredskap redovisningar "Rapport av uppdrag avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar)" och "Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas"

15EV1379 (pdf)

2015-06-25

Miljö- och energidepartementet

Billigare utbyggnad av bredbandsnät 

15EV804 (pdf)

2015-05-28

Miljö- och energidepartementet

Elsäkerhet - en ledningsfråga (SOU 2014:89)

15EV766 (pdf)

2015-05-21

Miljö- och energidepartementet 

Planera för effekt! (SOU 2014:84)

15EV296 (pdf)

2015-04-16

Mer information

Sidansvarig: Karin Sjöberg
Publicerad: 2009-02-19
Senast uppdaterad: 2017-11-08