Elsäkerhetsverkets remissvar

Här redovisas Elsäkerhetsverkets remissvar på de remisser som inkommit från Regeringskansliet.

Om du vill  läsa remissvaret klickar du på den aktuella remissens diarienummer.
Dokumentet öppnas i pdf-format.

Avsändare/ Ärende

 

Remissvar

Finansdepartementet

Kommissionens förslag till nytt direktiv rörande grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

 

18EV2636 (pdf)
2018-06-15

Näringsdepartementet

Delbetänkandet "Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan", SOU 2017:106

 

18EV708 (pdf)
2018-04-27

Miljö- och energidepartementet

Statens energimyndghets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

 

18EV1301 (pdf)
2018-04-06

Utrikesdepartementet

Europeiska kommissionens "varupaket" KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796

 

18EV525 (pdf)
2018-02-22

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på elmätare (2017:08)

 

17EV15521 (pdf)
2018-02-12

Utrikesdepartementet

Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

 

17EV15021 (pdf)
2018-01-22

Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser

 

17EV15865 (pdf)
2018-01-09

Miljö- och energidepartementet

Elmarknadslag

 

17EV14326 (pdf)
2017-12-20

Miljö- och energidepartementet

Energimärkning

 

17EV14836 (pdf)
2017-12-11

Regeringskansliet

En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

 

17EV15332 (pdf)
2017-11-16

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Ny modell för elmarknaden (2017:05)

 

17EV11503 (pdf)
2017-10-03

Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet -ansvarsfrågor och samordning

 

17EV12593 (pdf)
2017-09-18

Socialdepartementet

Förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

 

17EV11981 (pdf)
2017-07-11

Miljö- och energidepartementet

Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

 

17EV5506 (pdf)
2017-06-22

Finansdepartementet

Delningsekonomi (SOU 2017:26)

 

17EV7150 (pdf)
2017-06-21

Justitiedepartementet

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (DS 2017:7)

 

17EV4184 (pdf)
2017-05-04

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

 

17EV1386 (pdf)
2017-04-20

Miljö- och energidepartementet

Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi

 

17EV1412 (pdf)
2017-04-19

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el

 

17EV578 (pdf)
2017-04-12

Miljö- och energidepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

17EV3538 (pdf)
2017-03-27

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder – en sammanhållande politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

 

17EV911 (pdf)
2017-03-20

Näringsdepartementet

Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel

 

17EV655 (pdf)
2017-02-23

Utbildningsdepartementet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken m.m.

 

17EV1789 (pdf)
2017-02-23

Miljö- och energidepartementet

Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel ER 2016:16 och förslag till heltäckande solelstatistik ER 2016:16

 

16EV3627 (pdf)
2016-01-13

Justitiedepartementet

Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22)

 

16EV3043 (pdf)
2016-11-21

Finansdepartementet

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

 

16EV2496 (pdf)
2016-09-23

Miljö- och energidepartementet

Förbud för ftalater i elektronik

 

16EV2483 (pdf)
2016-09-05

Näringsdepartementet

Genomförande av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

 

16EV2456 (pdf)
2016-09-05

Socialdepartementet

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemorian Genomförande av tobakproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

 

16EV1187 (pdf)
2016-04-27 

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? (Ei R2016:03)

 

16EV941 (pdf)
2016-04-27 

Miljö- och energidepartementet

Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

 

16EV358 (pdf)
2016-03-03

Utbildningsdepartementet

Välja yrke (SOU 2015:97)

 

15EV3982 (pdf)
2016-03-03

Miljö- och energidepartementet

Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

 

15EV4028 (pdf)
2016-02-03

Mer information

Sidansvarig: Karin Sjöberg