Förslag till nya föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Elsäkerhetsverket avser att ge ut nya föreskrifter om rätt till ersättning och uttag av avgifter i samband med inköp och provning av viss elektrisk utrustning. Syftet med föreskriftsarbetet är att återinföra de bestämmelser om ersättning och avgifter vid tillsyn som tidigare har funnits i de numera upphävda föreskrifterna om elektrisk materiel (ELSÄK-FS 2000:1).

Föreskrifterna träffar enbart den som på den svenska marknaden tillhandahåller elektrisk utrustning som inte omfattas av bestämmelserna som genomför LVD, ATEX, RED eller MD.

Det innebär att förslaget till nya föreskrifter endast omfattar följande utrustning inom det så kallade oharmoniserade området.

  • Elektrisk utrustning som är konstruerad för användning vid en märkspänning under 50 volt växelström eller 75 volt likström.
  • Elektrisk utrustning som är konstruerad för användning vid en märkspänning över 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström.
  • Stickproppar och uttag för allmänbruk.
  • Elmätare.
  • Elstängselaggregat.

De krav som rör villkoren för att utrustningen ska få sättas på marknaden m.m. finns i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel m.m. och regleras inte i de föreslagna föreskrifterna.

De föreslagna föreskrifterna tydliggör vem som ska bekosta Elsäkerhetsverkets inköp av utrustning samt provning i samband med marknadskontroll. Reglerna innebär att om produkterna uppfyller säkerhetskraven står Elsäkerhetsverket för kostnaden. I situationer när utrustningen däremot inte uppfyller säkerhetskraven ska den aktör som varit ansvarig för att exempelvis utförandet, att förse utrustningen med korrekt märkning, information m.m. stå för kostnaden.

Remissvar

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella svar ska lämnas senast den 22 december 2016.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 16EV1484. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket Box 4 681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Senast granskad: 2016-11-23