Förstoringsglas i närbild.

Förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

Elsäkerhetsverket föreslår nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk. Förslaget innebär att de gamla föreskrifterna (ELSÄK-FS 2015:1) upphävs och reglerna anpassas till nu gällande standarder. Välkommen att lämna synpunkter!

I Sverige regleras vilka stickproppar och uttag för allmänbruk som får tillverkas och säljas. Detta görs genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk, samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2018:1) om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Reglerna trädde ikraft den 1 november 2015, respektive den 1 januari 2019. Föreskrifterna ställer krav på certifiering och att produkterna ska vara utförda i enlighet med någon av de standarder som listas i bilagan till författningen.

Sedan ELSÄK-FS 2015:1 trädde ikraft har det beslutats om en ny europeisk standard som reglerar utformningen av vissa lampanslutningsdon (s.k. DCL-don). Detta har medfört ändringar av de nationella standarder som finns på området.

Förslaget i korthet

  • För det första föreslås en revidering av bilaga 1 till föreskrifterna så att enbart sådana standarder som nu är gällande tas med. En av orsakerna till revideringsbehovet är den nya svenska standard som beslutats (för att möjliggöra byte av de gamla lampanslutningsdonen) SS 428 08 31 (utgåva 4). Därutöver behöver standarder som inte längre är gällande strykas från bilagan.
  • För det andra föreslås att det undantag som tidigare funnits för lampanslutningsdon ska tas bort, och definitionen av begreppet lampanslutningsdon föreslås strykas. Syftet med denna ändring är att förtydliga skillnaden mellan DCL-donen (som regleras under lågspänningsdirektivet) och den svenska modellen av lampanslutningsdon (som istället klassas som stickproppar och uttag för allmänbruk).
  • För det tredje förslås att armaturer som tillhandahålls ska vara bestyckade med DCL-donet (som uppfyller den europeiska standarden) i de fall man väljer att sälja armaturen med tillhörande stickpropp (se den föreslagna regeln i 2 kap. 2 § andra stycket). Detta är en konsekvens av den europeiska standarden och upphävandet av den gamla svenska standarden för lampanslutningsdon.

Läs mer om bakgrund till förslaget och förslagets konsekvenser i den konsekvensutredning som upprättats.

Lämna dina synpunkter senast den 1 mars 2019

Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen. Eventuella svar ska lämnas senast den 1 mars 2019.

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 18EV6438. Skicka i första hand remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra att skicka per post till följande adress:

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Kontakt

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2018-12-19