Hand håller i ett förstoringsglas för att förstora ett paragraftecken.

Elsäkerhetsverket informerar om nya starkströmsföreskrifter

Den 28 april i år publicerade myndigheten nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2022:1-3. Många aktörer påverkas av det nya regelverket och Elsäkerhetsverket kommer att genomföra informationsinsatser som riktar sig till både elinstallationsföretag och innehavare av starkströmsanläggningar.

De nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 träder i kraft den 1 december 2022 och ersätter nu gällande ELSÄK-FS 2008:1-3. För att de nya bestämmelserna ska få avsedd effekt så kommer myndigheten att genomföra informationsaktiviteter, för att nå berörda målgrupper med relevant och stöttande information.

Flera kommunikationsaktiviteter på gång

– Vi vill att våra aktiviteter ska hjälpa berörda aktörer att sätta sig in i det nya regelverket, förstå dess innebörd och göra de justeringar som krävs för att arbeta enligt de nya föreskrifterna, säger Anders Richert, chef över Avdelningen för anläggningar.

Arbetet med att kommunicera kring de nya föreskrifterna startar upp efter sommaren och i ett första skede sker insatser med fokus på elinstallationsföretag samt yrkesmässiga innehavare av starkströmsanläggningar såsom elnätsbolag, större fastighetsägare, kommuner, regioner och industrier med flera. Efter årsskiftet fortsätter arbetet med att nå andra berörda aktörer.

Seminarier och uppdaterad vägledning

Under hösten uppdateras och vidareutvecklas bland annat befintlig information på webbplatsen och även publikationer som ”Handbok för innehavare av elanläggningar” och ”Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen”.

Myndigheten kommer även att erbjuda ett flertal kostnadsfria digitala seminarier där en genomgång av föreskrifterna erbjuds. Save-the-date för seminarierna publiceras på Elsäkerhetsverkets webbplats inom kort.

– Genom att bjuda in till digitala seminarier skapar vi möjlighet för många, oavsett geografiskt läge, att ta del av det nya regelverket och dess innebörd. Tanken är också att seminarierna ska finnas tillgängliga på webbplatsen, så att ännu fler kan ta del av innehållet även i efterhand, fortsätter Anders Richert.

Elsäkerhetsverket kommer även informera om de nya föreskrifterna i riktade informationsutskick, i nyheter på webbplatsen, i sociala medier samt i nyhetsbrev. I den mån myndigheten har möjlighet och bedömer att det är effektivt och ändamålsenligt så kommer medarbetare från Elsäkerhetsverket även delta i eller föreläsa vid andra aktörers arrangemang.

Bakgrund

Under 2020 och 2021 genomfördes en översyn av ELSÄK-FS 2008:1-3 som nu resulterat i tre nya föreskrifter, ELSÄK-FS 2022:1-3. De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen. Föreskrifterna är publicerade på Elsäkerhetsverkets webbplats tillsammans med information om större förändringar. Under hösten påbörjas en rad aktiviteter för att nå ut med det nya regelverket till berörda aktörer. Föreskrifterna träder ikraft den 1 december 2022.

Kontakt

Anders Richert

Teknisk direktör och avdelningschef
Telefon: 010-168 05 02
E-post: anders.richert@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-06-13