En medarbetare med dator och en stor klocka.

Året som gått - 2022

Under 2022 har Elsäkerhetsverket bland annat tagit fram nya föreskrifter, anordnat digitala seminarier och genomfört olika typer av projekt. I årsredovisningen för 2022 kan du läsa mer om detta. Där sammanfattar vi året som gått med nedslag i flera aktiviteter och insatser.

Under året svarade myndigheten på dryga 2 100 inkomna frågor och hanterade 1 156 ansökningar om auktorisation som elinstallatör. 478 produkter blev föremål för myndighetens marknadskontroll och tillsyn gjordes av 307 anläggningar, elinstallatörer samt elinstallationsföretag. Antalet unika besökare på webbplatsen var under året drygt 857 300 och myndighetens nyhetsbrev hade vid slutet av året cirka 17 900 prenumeranter.

Nya starkströmsföreskrifter

Under 2022 beslutades nya föreskrifter om utförande, märkning och kontroll av elanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). Under hösten anordnade myndigheten 13 digitala seminarier för att öka kännedomen om de nya reglerna. Intresset för seminarierna har varit stort och samtliga tillfällen blev fullbokade. Föreskrifterna trädde ikraft i december 2022.

- Över 800 deltagare har tagit del av våra seminarier om de nya föreskrifterna under hösten. Det är ett tecken på att våra utbildningar och seminarier är efterfrågade och uppskattade i branschen, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Utredning om elbesiktningar i bostäder

Under 2022 genomförde Elsäkerhetsverket en utredning kring tvingande regler för besiktningar i bostäder. Myndigheten ser att antalet elolyckor och elrelaterade bränder i hemmen skulle kunna minskas genom ett sådant krav, men inte alls i den utsträckning som krävs för att täcka kostnaderna för ett sådant system. Elsäkerhetsverket föreslog därför inte några tvingande regler, men rekommendationen att låta besikta elanläggningen vid exempelvis en överlåtelse kvarstår.

- Att besikta elanläggningen i sin bostad är en bra idé, särskilt om huset är äldre eller om elanvändningen förändras, säger Anders Persson.

Marknadskontroll inom flera områden

Under året har myndigheten genomfört marknadskontroll inom bland annat lågprishandeln, luftkonditionering och spabad.

När det till exempel gäller spabad så genomfördes ett projekt för att kontrollera dokumentation och hur det ser ut med regelefterlevnaden gällande spabadens märkning och dokumentation. Elsäkerhetsverkets utredning visar att samtliga tolv spabad som ingått i projektet är märkta med CE-märket. Trots att samtliga produkter var CE-märkta var det endast i 2 av 12 ärenden som Elsäkerhetsverket kunde fatta beslut om avslut utan anmärkning.

Läs mer om Elsäkerhetsverkets olika projekt och insatser i årsredovisningen för 2022. 

Senast granskad: 2023-03-06