Närbild på en vit elbil som laddas.

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox

Elsäkerhetsverket får många frågor kring försäljningsförbudet av två laddboxar från Easee AS. Nedan beskrivs den process som följer av att överklagande kommit in till myndigheten.

Easee AS fick under förra veckan försäljningsförbud av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Detta på grund av att företaget har släppt produkter på marknaden som inte uppfyller de säkerhetskrav som krävs för att uppfylla EU:s produktsäkerhetslagstiftning. Enligt lagstiftningen ska en riskanalys genomföras och ligga till grund för nödvändig provning som ska vara genomförd innan produkten släpps ut på marknaden. Alla provningsprotokoll och tekniska underlag, exempelvis beräkningar, ritningar och liknande, ska finnas samlat i en teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen ligger till grund för CE-märkningen och det ska också framgå i EU-försäkran om överensstämmelse hur det är gjort. Det är alltså inte möjligt att göra detta i efterhand, oavsett vilken typ av produkt som får försäljningsförbud.

Processen framåt

Beslut om försäljningsförbud meddelades Easee AS den 14 mars. Den 17 mars skickade företaget in ett överklagande av beslutet till Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket har nu överlämnat ärendet till Förvaltningsrätten i Karlstad för vidare prövning. All dialog i ärendet sker efter detta utifrån domstolens direktiv, där parterna får möjlighet att yttra sig om sina respektive ståndpunkter i frågan, innan domstolen meddelar dom.

Den dokumentation som har inkommit till Elsäkerhetsverket efter att försäljningsförbudet beslutats, är en del av underlaget för Easee:s överklagan och skickas till förvaltningsrätten. Elsäkerhetsverket granskar samtidigt dokumentationen och gör en utvärdering om de nya uppgifterna medför att beslutet kan ändras, eller om Elsäkerhetsverket behöver yttra sig över uppgifterna. Under tiden som målet i domstolen pågår gäller Elsäkerhetsverkets beslut, om inte domstolen fattar ett särskilt beslut om att Elsäkerhetsverkets beslut inte ska gälla under tiden målet pågår (s k inhibition).

Så här går Elsäkerhetsverkets marknadskontroll till

Elsäkerhetsverket är den svenska myndighet som utför marknadskontroll av elsäkerheten i elektriska produkter. Regelverket som Elsäkerhetsverket utgår från är bland annat elsäkerhetslagen, EMC-lagen och radioutrustningslagen. Denna lagstiftning utgår från ett gemensamt regelverk inom hela EU.

Det finns ingen institution som godkänner produkter på förhand, det är alltid tillverkaren som bär ansvaret för att produkten är säker. För att få sälja en elprodukt inom EU ska den vara CE-märkt. CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav. Elsäkerhetsverket gör stickprovskontroller av produkter på den svenska marknaden, ungefär 300 produkter per år köps in för att granskas. Elsäkerhetsverket granskar produktens dokumentation och ibland utförs även provning av produkten vid oberoende testhus. Det finns olika nivåer av försäljningsförbud beroende på hur farlig en produkt är. Det allvarligaste försäljningsförbudet är återtag från konsument.

Mer information webbsida

Länk till samlingssidan om laddboxar och frågor o svar

Kontakt för information

Per Samuelsson

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 32
E-post: per.samuelsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-03-21