Domarklubba framför lagbok.

Fem år med elsäkerhetslagen

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag. Den gamla lagen hade då gällt i 100 år och fungerade inte längre i ett modernt samhälle. Med anledning av att den nya lagen firar fem år ställer vi några frågor till Elsäkerhetsverkets medarbetare Peter Lindberg, som var huvudprojektledare för myndighetens arbete med behörighetsreformen och det nya regelverket.

Vad var egentligen bakgrunden till den nya lagen?

Det fanns ett tydligt behov av en sammanhållen reglering kring regelverket, bland annat för att öka överskådligheten inom området, men också att förenkla tillämpningen av bestämmelserna. Tidigare hade vi regler spridda i olika regelverk som elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och elmaterielförordningen. Regelverket var svåröverskådligt och ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesmannen behövde förtydligas.

En tanke med det nya regelverket var också att stärka konsumenternas ställning.

Kan du ge exempel på några förändringar som den nya lagen fört med sig?

För Elsäkerhetsverkets del så är registreringskravet en stor förändring. Det innebär att företag som utför elinstallationsarbete på andras anläggningar ska registreras. En annan förändring är kontrollen av hur många företagsrelationer varje elinstallatör har, vilket är en viktig del i myndighetens tillsynsarbete. Myndigheten fick även bättre möjligheter att vidta åtgärder i de fall där företagen inte lever upp till kraven.

För elinstallationsföretagen blev nog den största förändringen kravet om dokumenterade system och rutiner för elinstallationsverksamheten i företagets egenkontrollprogram.  Många företag har fortfarande inte insett möjligheterna i att använda egenkontrollprogrammet på det sätt som är tänkt. Till exempel är ett egenkontrollprogram bra när det gäller planering av arbete, rätt kompetens hos berörd medarbetare, utförandet av elinstallationsarbetet och inte minst uppföljning av verksamheten.

Med den nya lagen är det tydligare hur elinstallationsföretagets ansvar ser ut, till skillnad från den gamla lagen där företagets ansvar inte var tillräckligt väl definierat och där det skulle finnas en behörig elinstallatör som stod för verksamheten.

Jag måste även nämna den förbättrade möjligheten för konsumenterna, och även för andra företag, att kunna kontrollera om ett elföretag är registrerat hos Elsäkerhetsverket, vilket kan betraktas som en konkurrensfördel för seriösa aktörer gentemot de som inte följer regelverket. Man kan idag enkelt kontrollera om ett företag är registrerat via e-tjänsten Kollaelföretaget.se. som vi ser är en mycket uppskattad tjänst med cirka 8000 besök varje månad.

Hur blev den nya lagen mottagen när det begav sig för fem år sedan?

Det kom in en del synpunkter i början som handlade om att kraven på egenkontrollprogram skulle innebära dyra omkostnader för företagen. Kostnaden var beroende av hur väl företagen följde tidigare gällande krav, ju bättre rutiner som företagen hade desto lägre blev kostnaderna. Egentligen var det inte några nya krav i jämförelse med det gamla regelverket, förutom dokumentationskravet på hur verksamheten bedrevs.

Hur arbetar Elsäkerhetsverket med nya lagen idag?

Myndigheten var redan från början införstådd med att det skulle komma att krävas ett långsiktigt arbete, inte minst med kommunikationsinsatser. Vi arbetar kontinuerligt med riktad kommunikation till olika målgrupper, det är en mycket viktig del i vår tillsynsverksamhet. Vi kan ändå se att inte alla berörda har tillräcklig kunskap om kraven som ställs på dem. I vissa fall har både företagsledning och personal bristande kännedom om regelverket.

Eventuella brister hos elinstallationsverksamheter upptäcks och korrigeras inom Elsäkerhetsverkets tillsyn. I varje enskilt fall görs en bedömning och i de allra flesta fallen behöver inte sanktioner som vitesföreläggande användas. Om ett elinstallationsföretag inte följer de gällande reglerna, till exempel genom att inte vara registrerade i Elsäkerhetsverket företagsregister eller genom att inte ha ett egenkontrollprogram - och inte heller åtgärdar detta – då kan Elsäkerhetsverket förbjuda företaget att utföra elinstallationer.

Om vi blickar framåt, när kommer elsäkerhetslagen att behöva uppdateras nästa gång?

Svårt att säga, att den nu gällande lagstiftningen ska stå sig i 100 år kan vi nog utesluta, men ytterligare 10-15 år bör den hålla. De grundläggande delarna med innehavarens ansvar och skyldighet att kontrollera anläggningens säkerhet och kompetensen hos de som utför arbete i anläggningen, bedömer jag kommer alltid att finnas kvar. Starkströmsanläggningar är potentiellt mycket farliga system och det är därför som elinstallationsarbete omgärdas av ett noga utarbetat regelverk.

Nivån på elsäkerheten i Sverige är i huvudsak god och ska vara så även fortsättningsvis och i det ingår att innehavaren i form av lekman eller så kallad ordinär person ska kunna lita på att elinstallationsföretaget utför arbetet på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet.

Text: Sandra Hjelm
Bild: Shutterstock

Senast granskad: 2022-06-15