Närbild på en antik kulram.

Året som gått - 2021

Under 2021 har Elsäkerhetsverket bland annat tagit fram med filmer och handböcker för att öka allmänhetens kännedom om farorna med el och för att stärka en kultur i branschen som förhindrar elolyckor. I årsredovisningen för 2021 kan du läsa mer om detta. Där sammanfattar vi året som gått med nedslag i flera projekt.

Under året svarade myndigheten på dryga 2 600 inkomna frågor, och hanterade
1 372 ansökningar om auktorisation som elinstallatör. Över 1 400 produkter blev föremål för myndighetens marknadskontroll, och tillsyn gjordes av 376 anläggningar, elinstallatörer och elinstallationsföretag. Antalet unika besökare på webbplatsen var under året drygt 823 000 och myndighetens nyhetsbrev hade vid slutet av året cirka 17 200 prenumeranter.

- Vi ser en ökning i intresset för att bli auktoriserad elinstallatör och det är positivt. Elinstallationsbranschen växer snabbt och därmed behovet av auktoriserade elinstallatörer, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Samarbeten ger resultat

Den som saluför elektriska produkter på marknaden har ett långtgående ansvar för att produkterna är säkra och för att ge konsumen­terna förutsättningar att använda produkterna på rätt sätt. De senaste åren har e-handeln vuxit kraftigt och Elsäkerhetsverket har under 2021 arbetat vidare med utmaningen att handeln med elektriska produkter ska ske ansvarsfullt. Idag är det för enkelt att starta en handelsplats och göra konsumenterna till privatimportörer av produkter som inte lever upp till säkerhetskraven. Under året har Elsäkerhetsverket stärkt och fördjupat samarbetet med Tullverket, vilket givit resultat. Vi ser nästan tre gånger så många försäljningsförbud för farliga produkter som under förra året.

- Det är tydligt att konsumenter och företag har ändrat sitt köpbeteende under pandemin, vilket medfört att e-handeln av elektriska produkter har ökat. Tack vare vårt samarbete med Tullverket har vi under 2021 kunnat stoppa betydligt fler farliga produkter än tidigare, säger Anders Persson.

Fortsatta insatser för att öka kunskapen om farorna med el

Elsäkerhetsverket har under 2021 fortsatt arbetet som syftar till att öka all­mänhetens kännedom om farorna med el och till att stärka en kultur i branschen som förhindrar elolyckor. Under 2021 tog myndigheten bland annat fram en film om Vibeke som förlorade sin man i en elolycka i hemmet och över två miljoner såg den. Arbetet för att upplysa allmänheten fortsätter också genom Kopplasäkert.se – en av myndighetens digitala tjänster. Där får du som privatperson klart för dig vad du själv kan installera där hemma och vad du behöver ta hjälp av ett elföretag för att installera.

Två nya handböcker för att tydliggöra regelverken

Under 2021 har två nya handböcker tagits fram; Handbok för innehavare av elanläggningar samt Arbete vid risk för elektrisk fara. Innehavarhandboken tydliggör regelverket för olika typer av innehavare och hjälper dessa att på så vis ta sitt ansvar. Arbete vid risk för elektrisk fara har Elsäkerhetsverket arbetat fram tillsammans med Arbetsmiljöverket. Syftet med denna var att tydliggöra rollfördelningen mellan innehavaren, som faller in under Elsäkerhetsverkets regelverk, och arbetsgivaren som faller in under Arbets­miljöverkets regelverk.

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Bild: iStock

Senast granskad: 2022-03-22