Kvinna och en man med dator i industrimiljö.

Har ni koll på er egenkontroll?

Har ni ett egenkontrollprogram på plats, eller står ni i färd med att ta fram ett? Alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste uppfylla kravet gällande egenkontrollprogram och arbeta enligt de system och rutiner som man arbetat fram.

Ni som har ett egenkontrollprogram på plats – arbetar ni efter det i er verksamhet? Känner era anställda till företagets egenkontrollprogram och vilken roll de har i det? Beskriver ert egenkontrollprogram den verksamhet ni faktiskt utför i praktiken? Gör ni uppdateringar löpande när det behövs, till exempel när det gäller kompetens? När gjorde ni senast en översyn? Ja, det finns många frågor att ställa sig när det gäller att ha ett väl fungerande egenkontrollprogram.

- Egenkontrollprogrammet ska vara företagets system för att se till att verksamheten styrs, utförs och kontrolleras på rätt sätt och av personal med rätt kompetens. Om ni arbetar på rätt sätt med egenkontrollprogrammet blir det ett bra verktyg för att säkerställa elsäkerheten i er verksamhet, säger Stefan Hultquist, regionchef vid Avdelningen för anläggningar på Elsäkerhetsverket.

Anpassa egenkontrollprogrammet efter er verksamhet

Att utöva egenkontroll innebär att ni ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säkra på att er verksamhet följer gällande regler. Ert egenkontrollprogram ska därför utgå ifrån, och anpassas, till ert företags unika verksamhet och organisation. Ni måste dessutom se till att era medarbetare känner till det och arbetar efter det – det är först då egenkontrollprogrammet ger effekt.

Exakt hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort ert företag är och vilken typ av arbete ni utför. Är verksamheten avgränsad eller om den endast omfattar specifika arbeten så behöver ert egenkontrollprogram bara omfatta dessa typer av arbeten. 

Undersökning visar på brister

I en undersökning, som Elektrikerförbundet i samverkan med Elsäkerhetsverket lät genomföra under slutet av 2022, visar det sig att 64 procent av de 515 tillfrågade elektrikerna känner till företagets egenkontrollprogram och vet var de hittar det. Färre än hälften känner dock till hur deras kompetens beskrivs i det samma och dryga hälften vet vilka typer av elinstallationsarbete de får utföra enligt egenkontrollprogrammet. Undersökningen visar även att knappt en av fyra elektriker kontinuerligt går igenom egenkontrollprogrammet med sin chef.

- Resultatet pekar på att ni elinstallationsföretag måste arbeta vidare med ert egenkontrollprogram och se till att det förankras i er verksamhet och hos era medarbetare, säger Stefan Hultquist.

Behöver du stöd för att ta tag i ditt egenkontrollprogram?

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns ett stöd där vi steg för steg går igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. För er som står i färd med att starta ett elinstallationsföretag kan detta vara ett bra stöd för att förstå kravet på egenkontrollprogram lite bättre. Det kan också vara en bra hjälp för er som redan har ett egenkontrollprogram, men som vill uppdatera er inom området.

För att er egenkontroll ska bli effektiv och ändamålsenlig måste egenkontrollprogrammet följas upp och hållas aktuellt. Genom olika typer av uppföljning kan ni säkerställa att era befintliga rutiner fungerar och att egenkontrollen är tillräcklig för er verksamhet.

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Bild: iStock

Senast granskad: 2023-06-21