Abstrakt glödlampa och glödtråd.

Elolyckor

För att få reda på vilka risker som finns med el kartlägger vi elrelaterade olyckor. Kunskaperna använder vi när vi utarbetar föreskrifter och i vårt standardiseringsarbete. På så sätt bidrar vi till trygg och störningsfri el.

Varje år orsakas ett 1000-tal bränder och olyckor av elfel. Många olyckor hade kunnat förebyggas. Därför är uppföljning av elolyckor ett prioriterat arbetsområde hos oss. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till vår kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas. Varje år redovisas statistiken från databasen i en elolycksfallsrapport. I en del ärenden gör vi en särskild utredning och tillsyn. Vi genomför också fördjupade utredningar av utvalda olyckor och tillbud.

Kartläggningen ger möjlighet att förebygga olyckor

Genom vår uppföljning av elolyckor och tillbud får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur de kan förebyggas. De kunskaperna använder vi sedan i vårt standardiseringsarbete och när vi utarbetar föreskrifter. På så sätt uppfyller vi vår vision om att skapa trygg och störningsfri el.

Din anmälan kan förebygga att andra skadas

För att få den kunskap som behövs är vi beroende av att elolyckor anmäls till oss. Arbetsgivare och privatpersoner är inte skyldig att anmäla en olycka till oss. Men genom att göra en anmälan bidrar du till att förebygga att liknande olyckor sker i framtiden. 

Nätägare och innehavare av anläggningar för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift är däremot skyldiga att enligt 5 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) anmäla olyckor till oss.

Så här anmäler du en elolycka eller tillbud