Frågor och svar privatpersoner

På den här sidan finns vanliga frågor och svar samlade som rör provning av laddboxar till elbilar.

 • Elsäkerhetsverkets förbud utgår från radioutrustningsdirektivet och att Easee inte uppfyllt kraven där. Det innebär att förbudet gäller i hela EU/EES. Ett företag som fått veta att dess produkt är farlig är skyldig att sluta sälja samt dra tillbaka produkten från återförsäljare från hela den europeiska marknaden. Vi meddelar vårt beslut till övriga EU-länder som ges möjlighet att invända mot beslutet inom 90 dagar från dagen beslut tagits. Om man inte invänder mot beslutet så antas utrustningen inte uppfylla kraven i de andra medlemsstaterna.

 • Kontakta återförsäljaren och fråga om de har någon särskild åtgärdsplan för redan levererade produkter.

 • Garo – GLBDCM-T222WO

  CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050

  Charge Amps – Halo

  Wallbox – Pulsar Plus

  Easee – Home

  Zaptec – Go

 • Elsäkerhetsverket har begränsade resurser för sin marknadskontroll vilket innebär att vi får prova ett urval av de produktmodeller som finns på marknaden. Urvalet är gjort utifrån vad som vi uppfattat  vara bland de vanligast förekommande modellerna och populära modeller på marknaden.

 • Vi har provat någon enstaka laddbox tidigare. På grund av kraftigt ökad efterfrågan och utbud har vi nu valt att testa flera laddboxar samtidigt. Denna gång har provningen omfattat 6 laddboxar av olika märken.

 • Det är inget du måste göra, men det är bra att sätta sig in i varför produkten har fått försäljningsförbud. Då kan du vara uppmärksam på förändringar i produktens funktion som kan vara farlig. Du kan även kontakta återförsäljaren och fråga om de har någon särskild åtgärdsplan för redan levererade produkter. 

  Läs vår broschyr När du har köpt en produkt som har brister.  

  Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Ett försäljningsförbud innebär att ingen kommersiell aktör, vare sig tillverkare, distributör eller återförsäljare, får sälja produkten på den marknad där försäljningsförbud gäller.

  Fakta om försäljningsförbud.  

 • Vårt uppdrag är att värna om konsumenternas säkerhet och vi kan inte vänta med att fatta beslut tills någon olycka inträffat. Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. Eftersom tillverkaren inte visat med provning att man klarar säkerhetskraven kan i värsta fall ett fel i den anslutna bilen orsaka följdskador på person eller egendom. I närtid bedömer vi inte en förhöjd risk men de brister som finns över tid (+1år) skulle kunna innebära fara. Det är dessa brister Easee är ålagda att hantera inom en 12-månaders period. Därför bedömer vi att bristerna i förlängningen medför en risk för brand eller elolycka.

 • Nej, ett försäljningsförbud är inte detsamma som användningsförbud. Om en produkt skulle få så kallat användningsförbud skulle Elsäkerhetsverket beslutat om krav på tillverkaren att återkalla produkten från konsument.

 • Då ska du kontakta din leverantör och reklamera produkten. Tillverkaren ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

 • Myndigheter godkänner inte produkter utan ansvaret för produktsäkerheten ligger hos tillverkaren. Samma produktregelverk gäller inom hela EU och EES.

   

 • Ja, man kan fortsätta använda sin laddbox enligt tillverkarens anvisningar. Ett försäljningsförbud innebär inte användningsförbud. Man ska vara observant på eventuella avvikelser från normal funktion på installerad och inkopplad utrustning. Risken för tillbud är inte större än att tillverkaren har 3 månader på sig att ta fram en åtgärdsplan och ytterligare 9 månader på sig att genomföra den.

 • Nej, kraven är harmoniserade inom EU/ESS vilket innebär att samma krav gäller i alla dessa länder.

 • Vänd dig till en installatör som du har förtroende för. Som konsument ska man kontrollera att produkten är CE-märkt. Det är det sättet som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som produkten omfattas av, EU-direktiv, standarder och andra regelverk.

  Det innebär att produkten måste vara märkt med tillverkarens namn och postadress. Den måste även vara märkt med modell/typbeteckning. Den kombinationen gör den spårbar i teknisk dokumentation. Om tillverkaren av produkten finns utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Detta är grundläggande krav.

  Kontrollera även om laddboxen behöver en separat jordfelsbrytare eller om det finns inbyggt. Prata gärna med installatören om den önskade placeringen av boxen är lämplig innan köp.  

 • Det är många saker som behövs kontrolleras. Det man kan kontrollera som konsument, och ska kontrollera, är att produkten är CE-märkt. Det är det sättet som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som produkten omfattas av, EU-direktiv, standarder och andra regelverk.

  Det innebär även att produkten måste vara märkt med tillverkarens namn och postadress. Den måste även vara märkt med modell/typbeteckning. Den kombinationen gör den spårbar i teknisk dokumentation. Om tillverkaren av produkten finns utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Detta är grundläggande krav.

  Produkter som ska säljas på den svenska marknaden ska normalt sett ha en bruksanvisning på svenska. Om produkten har trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet och då är det tillåtet att ersätta svensk bruksanvisning med en bruksanvisning på engelska. Produkter som inte är märkta på rätt sätt eller saknar bruksanvisning kan man misstänka även har andra brister.

   

 • Det är ett krav enligt elinstallationsreglerna att laddpunkten är skyddad av en jordfelsbrytare, antingen inbyggd i produkten eller separat monterad i elanläggningen. Avsaknad av jordfelsbrytare kan innebära en risk för människor, husdjur och egendom i händelse av att det blir fel på laddboxen eller det som är anslutet till den.

 • Nej, de brister som finns på produkterna är inte synbara på utsidan.

 • Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det finns dock brister som över tid medför risker för elsäkerheten, så därför har vi fattat ett mindre ingripande beslut som innebär att Easee AS inom 12 månader från 14 mars 2023 ska vidta lämpliga åtgärder för att eliminera elsäkerhetsbristerna i utrustningen som de har sålt. Ett användningsförbud skulle behöva riktas direkt mot varje köpare av sådan utrustning, och vår bedömning är att ett sådant beslut inte skulle ha rätt effekt.

 • Elsäkerhetsverket arbetar kontinuerligt med marknadskontroll, både när det gäller laddboxar liksom andra produkter.

 • Elsäkerhetsverket har fått ett föreläggande att yttra sig över Easee AS:s överklagan senast den 17 april. De båda parterna kommer sedan att få möjlighet att yttra sig i målet till dess att domstolen har ett tillräckligt underlag för att fastställa en dom. Ett mål i förvaltningsrätten avgörs oftast genom skriftlig handläggning men ibland kan det bli aktuellt att komplettera den skriftliga utredningen med en muntlig förhandling.

 • Senast granskad: 2023-06-14