Frågor och svar yrkesverksamma

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar som rör laddboxprojektet samt försäljningsförbudet av Easees laddboxmodeller Charge och Home.

 • En elinstallatör får inte installera utrustning som inte uppfyller kraven i elinstallationsreglerna, exempelvis när det gäller skydd mot jordfel och DC-strömmar. Därför kan en elinstallatör inte nyinstallera eller flytta en redan installerad laddbox av typerna Easee Home och Charge.

 • Att byta andra delar i en elanläggning, exempelvis en elcentral, innebär inte att den betraktas som en ny anläggning. En redan installerad laddbox kan då sitta kvar.

 • Den 17 april inkom besked från Förvaltningsrätten att Easee AS har återkallat överklagandet. Förvaltningsrätten har nu avskrivit ärendet och Elsäkerhetsverkets beslut från den 14 mars 2023 har då vunnit laga kraft och gäller i sin helhet.

 • Sista datum för återrapportering av hur elsäkerhetsriskerna har eliminerats är den 14 mars. Det betyder inte att varje enskilt exemplar ska vara klart, men arbetet bör vara pågående och åtgärden vara tillräcklig.

  Efter att Elsäkerhetsverket mottagit Företagets återrapportering kommer vi att arbeta med att göra bedömning av hur riskerna har omhändertagits. Hur lång tid det tar beror på informationens omfattning men sannolikt kan det ta några veckor.

  Beroende på vad bedömningen visar kan det vara så att vi också måste inväntar den pågående processen i Förvaltningsrätten, där förhandlingar är inplanerade 24-25/4. Efter avslutade förhandlingar kommer det att dröja ytterligare några veckor innan rättens beslut kommer.

  Elsäkerhetsverkets uppfattning är att de åtgärder som hittills har redovisats inte är tillräckliga för att eliminera konstruktionens elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket bedömer att de identifierade bristerna inte innebär en omedelbar fara för liv och egendom, men riskerna ökar allteftersom produkten åldras.

  Laddboxarna kommer fortsatt att kunna användas men användare ska vara uppmärksamma på larmsignaler från utrustningen och annat som kan indikera fel. Låt heller inte laddboxen vara inkopplad till fordon eller annan utrustning när den inte används.

 • Det är Easee som ska se till att åtgärder på levererad/installerad utrustning utförs. Elsäkerhetsverket inväntar kompletteringar avseende Easees lösningsförslag. De ska sedan rapportera till oss hur de eliminerat de risker på levererad/installerad utrustning som beskrivits i beslutet.

  Efter det kan Elsäkerhetsverket förelägga om ytterligare åtgärder om det skulle anses nödvändigt.

 • Enligt regelverket är det inte tillåtet att installera utrustning om det finns skäl att misstänka att den inte uppfyller kraven. I fallet med laddboxarna Easee Home och Charge finns sådan misstanke och beslut om försäljningsförbud. Att flytta en laddbox innebär att man måste installera den på nytt och det är således inte tillåtet.

 • Alla företag som säljer laddboxar till privatpersoner/slutkonsumenter ses som återförsäljare för Easee, även om denne köpt den via annan distributör/återförsäljare. Alla distributörer/återförsäljare/installatörer ska bidra till tillverkarens återtag genom att ta emot laddboxar från sina återförsäljande kunder och returnera till sin leverantör i varje led tills utrustningen är tillbaka till tillverkaren.

 • Du ska inte installera produkten. Tillverkaren är ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

  Du kan hänvisa din kund att läsa mer på Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Kontakta återförsäljaren och fråga om de har någon särskild åtgärdsplan för redan levererade produkter.

 • Garo – GLBDCM-T222WO

  CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050

  Charge Amps – Halo

  Wallbox – Pulsar Plus

  Easee – Home

  Zaptec – Go

 • Myndigheter godkänner inte produkter utan ansvaret för produktsäkerheten ligger hos tillverkaren. Samma produktregelverk gäller inom hela EU och EES.

   

 • Det är många saker som behövs kontrolleras. Det man kan kontrollera som konsument, och ska kontrollera, är att produkten är CE-märkt. Det är det sättet som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som produkten omfattas av, EU-direktiv, standarder och andra regelverk.

  Det innebär även att produkten måste vara märkt med tillverkarens namn och postadress. Den måste även vara märkt med modell/typbeteckning. Den kombinationen gör den spårbar i teknisk dokumentation. Om tillverkaren av produkten finns utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Detta är grundläggande krav.

  Produkter som ska säljas på den svenska marknaden ska normalt sett ha en bruksanvisning på svenska. Om produkten har trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet och då är det tillåtet att ersätta svensk bruksanvisning med en bruksanvisning på engelska. Produkter som inte är märkta på rätt sätt eller saknar bruksanvisning kan man misstänka även har andra brister.

   

 • Produkter som är avsedda att säljas på den svenska marknaden ska normalt ha en bruksanvisning på svenska. Men om produkten har inbyggd trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet som enbart ställer krav på engelsk bruksanvisning.

 • Nej, tillverkaren är ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

  Du kan hänvisa din kund att läsa mer på Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2022:1, 2 kap 2§ så finns följande definition av tagen i bruk: 2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att utförandet uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt, exempelvis för provdrift.

 • Nej, de brister som finns på produkterna är inte synbara på utsidan.

 • Senast granskad: 2024-04-23