Abdos Outlet AB återkallar USB-laddare

Frivillig åtgärd. Abdos Outlet AB återkallar USB-laddare då den tekniska provningen visat att produkten har brister som kan orsaka både brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-01-08
  • Ärendenummer:20EV6178
  • Part i ärendet:Abdos Outlet AB
  • Tillverkare:JF Distribuciones
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:5W USB Power Adapter
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Den tekniska provningen har visat att produkten har följande brister.

Krypavståndet mellan primär- och sekundärkretsen på kretskortet är för litet och produkten klarar inte spänningsprovet då genomslag uppstod mellan primär- och sekundärkretsen. Krypavståndet mellan skyddstransformatorns primär- och sekundär lindningar är för litet och krypavståndet mellan primärkretsen och höljets berörbara delar är för litet. Kondensatorn som kopplats mellan sekundär- och primär-kretsen är inte klassifierad som ”klass Y1” vilket är kravet. Höljet klarar inte brännprovet utan brinner upp totalt under första fasen av provningen. Den uppmätta läckströmmen är för hög och klarar inte kravet.

Administrativa brister

Det finns även brister i produktens märkning då typbeteckning saknas. Tillverkarens fullständiga namn och adress saknas och importörens namn och adress saknas Vidare saknas säkerhetsinstruktioner och EU-försäkran.

Åtgärder

Abdos Outlet AB har som frivillig åtgärd slutat sälja produkten och återkallar den från konsumenter.

Kända försäljningsställen

Abdos Outlet AB

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".