CTM Lyng AS säljstoppar spisvakt

Godtagbar frivillig åtgärd. CTM Lyng AS genomför korrigerande åtgärder av äldre installerade produkter. Provning av produkten visar på att det finns risk för brand då spisvakten inte bryter strömmen till spisen vid rätt temperatur.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-11-19
  • Ärendenummer:19EV4110
  • Part i ärendet:CTM Lyng AS
  • Tillverkare:CTM Lyng AS
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:CTM Lyng AS
  • Modell:Spisvakt 1.8G 400RPP med E-nr 1330219, 1330220, 1330221, 1330226 och 1330227
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Spisvakten är felinställd så att strömmen till spisen inte bryts vid korrekt temperatur. Spisvakten bryter strömmen för sent och därför finns det risk för brand. Larmsignalen från spisvakten upphör när strömmen till spisen bryts. Detta är inte korrekt utan larmsignalen ska upphöra när larmet kvitteras.

Administrativa brister

Produktens CE-märkning är mindre än 5 mm och produktens EU-försäkran är inte korrekt. Enligt RED-direktivet ska produktens EU-försäkran eller en förenklad EU-försäkran följa med produkten. Denna produkt uppfyller inte detta krav. Produktens märkning är tvetydig då det är inte entydigt framgår att CTM Lyng AS är tillverkare. CTM Lyngs adress saknas på produkten och finns inte heller på produktens förpackning.

Åtgärder

Försäljning av produkten upphörde 2020-01-29. Innehavare av produkten har kontaktats och erbjudits utbyte av sensordelen av spisvakten. Sensorn som nu har installeras hos innehavarna är inställd så att spisvakten bryter vid den temperatur som standarden kräver. Mjukvaran är uppdaterad så att larmsignalen fortsätter tills larmet kvitterats eller temperaturen sjunkit. Innehavarna av spisvakterna har fått en uppdaterad manual.

Kända försäljningsställen

Rutab

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-11-23