K-C Trading AB återkallar USB-laddare

Godtagbar frivillig åtgärd. K-C trading AB återkallar USB-laddare då det visat sig att det finns risk för elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-12-19
  • Ärendenummer:18EV6100
  • Part i ärendet:K-C Trading AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:S6
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Enligt den tekniska undersökningen finns risk för elchock och brand. Luft- och krypavståndet mellan primärlindningen och sekundärlindningen uppmätes till 0,6 mm, kravet är 4 mm för luftavståndet och 5 mm för krypavståndet. Höljet är inte beständigt mot eld och kondensatorn som ligger mellan primärkretsen och sekundärkretsen är inte klassificerad, det är en klass Y2 men skall vara av klass Y1.

Administrativa brister

EU-försäkran saknas och produkten är inte märkt med tillverkarens namn och adress. Produkten saknar bruksanvisning på svenska.

Åtgärder

Återtag av samtliga laddare från butik och liknande produkter stoppas

Kända försäljningsställen

Mobilrex

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-01-09