Stuffstore Online Group AB tvingas stoppa försäljningen av samt återkalla nattlampa

Försäljningsförbud. Stuffstore Online Group AB tvingas stoppa försäljningen av samt återkalla nattlampa på grund av tekniska brister som innebär risk för elchock och brand.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2024-03-20
 • Ärendenummer:23EV7135
 • Part i ärendet:Stuffstore Online Group AB
 • Tillverkare:Okänd
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
 • Varumärke:Light Control
 • Modell:EAN:7 340216 003277
 • Typ av produkt:Belysning
 • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Nattlampans hölje klarar inte testerna med avseende på mekanisk hållfasthet. Locket är endast pressat in i basen och kan öppnas utan verktyg, därmed kan spänningsförande delar bli åtkomliga och det finns risk för elektrisk chock. Nattlampans hölje klarar inte heller testerna med avseende på motstånd mot värme. Det innebär att om en brand startar inuti armaturen så kan höljet inte förhindra att elden sprids utanför.

Administrativa brister

 • Nattlampan är inte CE-märkt och den saknar spårbarhetsmärkning i form av typbeteckning.
 • Tillverkarens och importörens namn och postadress saknas.
 • Nattlampan saknar märkning med vilken ström och spänning den är avsedd för.
 • Bruksanvisning på svenska saknas.

Åtgärder

De tekniska och administrativa bristerna är sådana att det kan antas att en bedömning av överensstämmelse med EU:s produktdirektiv inte har gjorts, samt att produkten inte uppfyller gällande säkerhetskrav. Då bristerna är allvarliga så har Elsäkerhetsverket fattat beslut om försäljningsförbud med återtag från konsument.

Kända försäljningsställen

stuffstore.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-03-22