Technology of Sweden AB återkallar adapter

Frivillig åtgärd. Technology of Sweden AB har stoppat försäljningen och återkallar en reseadapter då det visat sig att produkten har sådana brister att det finns risk för både brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-08-23
  • Ärendenummer:21EV3254
  • Part i ärendet:Technology of Sweden AB
  • Tillverkare:Uppgift saknas
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Uppgift saknas, enligt information på hemsida är varumärket Tech of Sweden
  • Modell:Uppgift saknas
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Krypavstånden mellan skyddstransformatorns primär- och sekundär lindningar samt mellan primär- och sekundärkretsen på kretskortet är för litet. Produkten klarar inte överspänningsprovet. Produktens hölje klarar inte brännprovet utan brinner upp totalt. Ursprungsbeteckning, typbeteckning samt information om säker användning saknas.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran. Det finns brister i produktens märkning så som att typbeteckning saknas samt tillverkarens namn och adress saknas. Bruksanvisning på svenska saknas.

Åtgärder

Technology of Sweden AB har stoppat försäljningen och påbörjat återtag av produkten från de kunder som har köpt den.

Kända försäljningsställen

prylxperten.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-09-17