A balcony power plant is also suitable for older houses

Stickproppsanslutna solceller

Elsäkerhetsverket bedömer att inkoppling av en produktionsenhet med stickpropp för allmänbruk inte uppfyller de krav som gäller för stickproppar och elanläggningar i Sverige.

Om du ska använda den här typen av produktionsenheter måste du vara säker på att produkten får säljas i Sverige och att din elanläggning förblir säker efter anslutning. De produkter Elsäkerhetsverket har granskat hittills klarar inte dessa krav.

Varför är det farligt? 

Det finns ett antal risker med att använda solceller som ansluts i uttag för allmänbruk:

  • Om du kopplar in produkten utan att anpassa din elanläggning kan det börja brinna i anläggningens elledningar.
  • Om farlig spänning felaktigt matas in i ett uttag när elanläggningen stängts av kan en person som gör elarbeten i fastigheten få en elchock.
  • Stickproppar för allmänbruk saknar skydd mot beröring. Om farlig spänning felaktigt går ut på stickproppen när den inte är ansluten finns risk att du eller någon i ditt hem får en elchock.

Vad säger reglerna?

Du som innehavare av en elanläggning ska alltid se till att anläggningen är säker och inte orsakar skador på människor eller egendom. Detta framgår av 6 § elsäkerhetslagen (2016:732).

Att stickproppsansluta en produktionsenhet så som solceller utan att först utreda om anläggningen är dimensionerad och i övrigt anpassad för en sådan användning är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att koppla in en sådan produkt utan att ha genomfört en dokumenterad riskbedömning, eftersom elanläggningens utförande strider mot svensk standard. Detta framgår av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1.

En stickpropp som kan mata ut beröringsfarlig spänning används inte som avsetts. Elsäkerhetsverket bedömer därför att dessa produkter har svårt att uppfylla de regler som gäller för att få sälja stickproppar för allmänbruk i Sverige.

Tyskt förslag till standard

Tyskland, som enda land i Europa, har tagit fram en standard för säker anslutning av mindre stickproppsförsedda solcellsanläggningar. Där krävs en speciell typ av beröringsskyddat anslutningsdon och en genomgång av anläggningens dimensionering. Flera produktionsenheter får anslutas till samma elanläggning men begränsningar gällande inmatning av effekt från varje produktionsenhet bestäms av anslutningsdonets specifikation tillsammans med anläggningens dimensionering. Anmälan ska även göras till nätägaren för att säkerställa nätkapacitet och korrekt mätning. Förslaget är inte överfört till europeisk standard och gäller därför endast i Tyskland.

Frågor och svar

  • Din elanläggning är inte gjord för den här typen av användning och det kan innebära en risk för brand, men även risk för strömgenomgång.

  • Eftersom ström även matas in i anläggningen via ett uttag kan det göra att kablarna blir för varma och börjar brinna.

  • Stickproppar för allmänbruk är inte är gjorda för den här typen av användning där strömmen går åt andra hållet. Produkter får inte bli farliga när de används, vilket kan ske om det inte finns ett fysiskt skydd mot beröring av farlig spänning.

  • Senast granskad: 2024-02-07