Utomhusscen med instrument.

Elsäkerhet utomhus

Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att elen är säker, detta gäller även vid tillfälliga evenemang som till exempel utomhusscener och nöjesfält.

Enligt elsäkerhetslagstiftningen är innehavaren av en starkströmsanläggning skyldig att se till att anläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen är säker och inte orsakar personskador eller sakskador. För att du ska kunna säkerställa detta behöver du fortlöpande kontrollera din elanläggning och den elektriska utrustning som anslutits till anläggningen.

Som innehavare är du också skyldig att se till att arbete på eller i anslutning till din anläggning eller den elektriska utrustningen utförs av, eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att det ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. 

Innehavarens rutiner, regler och information 

Du som innehavare ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning och de ska dokumenteras. Det ska vidare framgå av rutinerna hur ofta den fortlöpande kontrollen ska utföras. Riskbedömning ska exempelvis visa kontrollernas omfattning och intervall.

Ytterligare information finner du i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar ELSÄK-FS 2022:3

Jordfelsbrytare

I nya elanläggningar uppförda 1994 eller senare är jordfelsbrytare ett krav på uttag utomhus, vilket det inte är i äldre anläggningar. Vi rekommenderar att jordfelsbrytare ska finnas installerade även i äldre elanläggningar. Utförligare anvisningar för jordfelsbrytare finns i Elinstallationsreglerna, utgivna av SEK Svensk Elstandard.

Senast granskad: 2022-11-30