En person i orange väst kontrollerar elektrisk utrustning.

Att arbeta med elinstallationer

El är farligt och därför finns det reglerat hur och av vem som elinstallationsarbete i Sverige får utföras. Det är elinstallationsföretagen som är ansvariga för att elinstallationsarbete utförs enligt gällande regler. Ett verktyg för att så ska ske är företagens egenkontrollprogram. För att få lov att arbeta med elinstallationer måste man ingå i ett sådant.

Regelverk styr

El är farligt och för att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar är det reglerat hur och av som får arbeta med elinstallationsarbete.

Den 1 juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebar att Sverige fick ett helt nytt system för vilka krav som gäller för utförande av elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Lag och rätt

Företagets ansvar

De nya bestämmelserna innebär att företag och organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbeten är så kallade elinstallationsföretag. Det är elinstallationsföretagen som är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs enligt gällande regler, vilken kompetens som företaget måste ha och hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet för företagets räkning. Framförallt ska företagen också se till att uppfylla kravet på att det finns ett egenkontrollprogram upprättat för verksamheten.

I det tidigare systemet var det elinstallatören som hade ett personligt ansvar för att utförande av elinstallationsarbete blev rätt. Detta genom att ha överinseende över kollegor som själva inte var auktoriserade elinstallatörer. Men överinseendefunktionen och det personliga ansvaret finns inte längre kvar, det har ersatts av egenkontrollprogram och företagaransvar.

På nedanstående länkar kan du läsa mer om vad elinstallationsföretagens ansvar omfattar.

Vem får utföra elinstallationsarbete?

En vanlig missuppfattning är att det finns krav på att alla som arbetar med elinstallationsarbete yrkesmässigt måste ha en auktorisation som elinstallatör, men så är inte fallet. Däremot finns det ett krav på att alla som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt måste ingå i ett företags egenkontrollprogram.

Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som man får utföra för företagets räkning. Detta oavsett om man har en auktorisation som elinstallatör eller inte. Det är alltid företaget som bestämmer vilka kvalifikationer en person behöver för att få arbeta i verksamheten.

Om man har en auktorisation som elinstallatör kan man utses att vara ett företags elinstallatör för regelefterlevnad, en funktion som måste finnas i alla elinstallationsföretag.

Vidare får man som auktoriserad elinstallatör också utföra elinstallationsarbete privat, så länge auktorisationen omfattar det arbete som utförs. Om man arbetar med el, men inte har en auktorisation som elinstallatör, får man inte utföra elinstallationsarbeten privat eller utanför ett företags egenkontrollprogram.

Observera att det alltså är förbjudet att utföra elinstallationsarbete om man inte antingen har rätt auktorisation eller omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Att bryta mot förbudet är straffbart.

Så ansöker du om auktorisation