Elinstallatör arbetar vid elskåp

Att arbeta som elinstallatör

När du arbetar yrkesmässigt med elinstallationsarbete måste du ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som du får utföra för företagets räkning.

Vilka krav som ställs på företagets egenkontroll beskrivs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:3.

Som auktoriserad elinstallatör har du möjlighet att utföra elinstallationsarbete privat, under förutsättning att det inte sker yrkesmässigt.

Före den 1 juli 2017 kunde du som elinstallatör ha överinseende över kollegors arbete. Överinseendefunktionen har nu upphört. I och med att de nya reglerna trädde i kraft är det istället företaget som genom ett egenkontrollprogram ska säkerställa att personer som utför elinstallationer har rätt kompetens för arbetet och att arbetet faktiskt utförs på rätt sätt m.m. Det personliga ansvaret som du som överinseende elinstallatör kunde ha har nu övergått nu till ett företagaransvar.

Elinstallatör för regelefterlevnad

Inom ett egenkontrollprogram kan du som elinstallatör få en särskild roll, som företagets elinstallatör för regelefterlevnad. Alla elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad Elinstallatör för regelefterlevnad i sin verksamhet.

Det är elinstallationsföretaget som utser elinstallatörer för regelefterlevnad. Ta kontakt med din arbetsgivare för att ta reda på om det är aktuellt för dig.

Att vara elinstallatör för regelefterlevnad